OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Förutom inkomster från försäljning av varor och tjänster kan ett företag även ha inkomster i form av ränta och utdelning.

Ränteinkomster

Avkastning på tillgångar, t.ex. ränta på banktillgodohavanden som hör till näringsverksamheten och räntor på kundfordringar, är enligt huvudregeln i 15 kap. 1 § IL skattepliktig inkomst av näringsverksamhet.

Läs om gränsdragningen mellan privata tillgångar och tillgångar som hör till näringsverksamheten för enskilda näringsidkare.

Resultatet av näringsverksamheten ska beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. När man beräknar resultatet ska inkomster tas upp som intäkt och utgifter dras av som kostnad det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed, om inget annat är särskilt föreskrivet i lag (14 kap. 2 § IL).

För ränteinkomster finns inga särskilda skatteregler förutom undantaget för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut, se nedan. Vid vilken tidpunkt ränteinkomster ska tas upp till beskattning är således beroende på vilken normgivning företaget följer i sina räkenskaper. Läs om hur övriga intäkter, bl.a. ränteintäkter, ska redovisas i företagets räkenskaper.

En enskild näringsidkare som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. 6 § BFL får i vissa fall göra avsteg från vad som räknas som bokföringsmässiga grunder. För ränteinkomster gäller detta avsteg dock endast om de sammanlagda ej inbetalda räntorna som hänför sig till beskattningsåret uppgår till högst 5 000 kronor (14 kap. 2 § IL).

Utdelningsinkomster

En utdelning är en löpande avkastning på en tillgång som t.ex. en aktie. Även utdelningsinkomster omfattas av huvudregeln i 15 kap. 1 § IL och utgör en inkomst av näringsverksamhet.

För en enskild näringsidkare ingår aktier och andra värdepapper bara i inkomstslaget näringsverksamhet om de utgör lager, eller när särskilda bestämmelser hänför aktierna till näringsverksamheten (13 kap. 7 § IL). Läs om gränsdragningen mellan privata tillgångar och tillgångar som hör till näringsverksamheten för enskilda näringsidkare. Ovanstående innebär att fysiska personer praktiskt taget aldrig beskattas för inkomster från värdepapper i inkomstslaget näringsverksamhet, utan i inkomstslaget kapital.

Inkomster från värdepapper beskattas i juridiska personer däremot alltid i inkomstslaget näringsverksamhet. Utdelning på aktier, andelar och liknande kan dock vara skattefria om de utgör näringsbetingade andelar. En utdelning som ett företag tar emot i en annan valuta än sin redovisningsvaluta ska räknas om till kursen per den dag som utdelningen ska tas upp i redovisningen.

Beskattningstidpunkten för skattepliktig utdelning bestäms av god redovisningssed (14 kap. 2 § IL) och är beroende av vilken normgivning företaget följer i sina räkenskaper. Läs om hur övriga intäkter, bl.a. utdelning, ska redovisas i företagets räkenskaper.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar