OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Om den som betalar ersättning för arbete till sjömän har fast driftställe i Sverige bara på fartyg, svarar redaren för att utbetalaren fullgör sina förpliktelser som om redaren själv haft förpliktelsen (59 kap. 22 § första stycket SFL).

När denna bestämmelse ursprungligen infördes hade uttrycket fast driftställe en annan innebörd. Med fast driftställe avses i dag en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs. Därför är det i normalfallet inte möjligt att ha fast driftställe på ett fartyg som är i trafik. Läs mer om huvudregeln för fast driftställe.

Enligt Skatteverket går bestämmelsen därför bara att tilllämpa i undantagsfall.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]