OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets beslut om arvsintyg får överklagas. Besluten överklagas till tingsrätt.

Vilka beslut får överklagas?

Följande beslut får överklagas (artikel 72 i arvsförordningen). Skatteverkets beslut att

  • utfärda ett arvsintyg
  • inte utfärda ett arvsintyg
  • rätta ett arvsintyg
  • ändra ett arvsintyg
  • återkalla ett arvsintyg
  • häva ett arvsintygs rättsverkningar.

Vem får överklaga?

Vem som får överklaga ett beslut beror på vilket beslut det gäller.

Beslut om att utfärda eller inte utfärda ett arvsintyg

Varje person som har rätt att ansöka om ett arvsintyg har även rätt att överklaga ett beslut om att utfärda eller inte utfärda ett arvsintyg (artikel 72.1 första stycket i arvsförordningen). Det innebär att arvingar, testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän har rätt att överklaga ett sådant beslut (SOU 2014:25 s. 202).

Beslut om att rätta, ändra eller återkalla ett arvsintyg samt häva ett arvsintygs rättsverkningar

Varje person som visar ett legitimt intresse har rätt att överklaga Skatteverkets beslut att rätta, ändra eller återkalla ett arvsintyg samt häva ett arvsintygs rättsverkningar (artikel 72.1 andra stycket i arvsförordningen). Det innebär att i vart fall arvingar, testamentstagare, testamentsexekutorer och boutredningsmän har rätt att överklaga ett sådant beslut.

Tidsfristen för att överklaga är tre veckor

Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag då den som klagar fick del av beslutet (44 § FL).

I arvsförordningen finns inga särskilda bestämmelser om när eller hur ett beslut om arvsintyg överklagas. Det innebär att det är förvaltningslagens bestämmelser om hur beslut överklagas som ska tillämpas.

Skatteverkets beslut överklagas till tingsrätten

Skatteverkets beslut om arvsintyg överklagas till tingsrätten i den ort där den avlidna hade sin hemvist vid dödsfallet. Om den avlidna saknade hemvist i Sverige, är Stockholms tingsrätt behörig (2 kap. 8 § IAL)

Med tingsrätten i den ort där den avlidna hade sin hemvist menas den tingsrätt inom vars domkrets den avlidna hade sin hemvist.

Överklagandet lämnas in till Skatteverket (artikel 72.1 tredje stycket i arvsförordningen och 43 § första stycket FL).

Ska domstolen eller Skatteverket rätta, ändra eller återkalla ett arvsintyg?

Om domstolen anser att ett arvsintyg är felaktigt ska domstolen rätta, ändra eller återkalla arvsintyget eller se till att Skatteverket rättar, ändrar eller återkallar arvsintyget (artikel 72.2 första stycket i arvsförordningen).

Ska domstolen eller Skatteverket utfärda ett arvsintyg?

Om domstolen anser att Skatteverkets beslut att avslå en ansökan om arvsintyg är felaktigt ska domstolen utfärda ett arvsintyg eller se till att Skatteverket gör en ny bedömning av ärendet och fattar ett nytt beslut (artikel 72.2 andra stycket i arvsförordningen). Ett sådant beslut kan innebära att Skatteverket utfärdar ett arvsintyg eller beslutar att på nytt avslå ansökan om ett arvsintyg men nu med en annan motivering.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]
  • Lag (2015:417) om arv i internationella situationer [1]

Övrigt

  • SOU 2014:25 Internationella rättsförhållanden rörande arv [1]

Referenser inom europeiskt arvsintyg