OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp ett överklagande

Krav på prövningstillstånd

En kammarrätts dom eller beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. För att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta upp ett överklagande krävs normalt prövningstillstånd (35 § FPL). Det är Skatteverkets rättsavdelning som begär prövningstillstånd och som för Skatteverkets talan i Högsta förvaltningsdomstolen (Skatteverkets arbetsordning avsnitt 4.2.4).

Högsta förvaltningsdomstolen får ge prövningstillstånd om

  • det är av vikt för rättstillämpningen att domstolen prövar frågan (prejudikatfrågor)
  • det finns synnerliga skäl för att domstolen prövar en fråga, såsom att det finns grund för resning eller att kammarrättens beslut uppenbarligen beror på ett grovt förbiseende eller ett grovt misstag (36 § FPL)

Om Högsta förvaltningsdomstolen ger prövningstillstånd i ett av två eller flera likartade mål får domstolen besluta om prövningstillstånd även i övriga mål.

Prövningstillstånd kan begränsas till en viss fråga eller en viss del av ett mål (36 a § FPL).

Om Högsta förvaltningsdomstolen inte ger prövningstillstånd står kammarrättens dom fast.

Prejudikatfrågor

Högsta förvaltningsdomstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat genom att avgöra oklara eller tveksamma rättsfrågor. Det kan gälla materiella eller processuella frågor eller bevisfrågor av principiellt intresse. Skäl för prövningstillstånd kan vara att lagstiftning eller rättspraxis är oklar, att kammarrätter bedömt en fråga olika eller att frågan förekommer ofta. När lagstiftningen har ändrats talar det normalt emot prövningstillstånd i mål som gäller de upphävda bestämmelserna.

Att kammarrätten dömt fel är inte tillräckligt för att ge prövningstillstånd. Ett vägrat prövningstillstånd betyder alltså inte att Högsta förvaltningsdomstolen instämmer i kammarrättens bedömning. Det kan i stället bero på att Högsta förvaltningsdomstolen anser att prejudikatintresse saknas eller att målet innehåller speciella omständigheter som gör att det inte är ett lämpligt prejudikatmål.

Skatteverket kan också låta bli att överklaga en kammarrättsdom trots att Skatteverket anser att domen är felaktig. Det kan bero på att möjligheterna att få prövningstillstånd är små exempelvis på grund av bristande prejudikatintresse.

Synnerliga skäl

Högsta förvaltningsdomstolen kan ge prövningstillstånd på grund av synnerliga skäl främst när det finns grund för resning eller när kammarrättens beslut beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Det innebär att Högsta förvaltningsdomstolen kan ta upp mål när kammarrättens beslut klart strider mot gällande rätt eller när det finns ett grovt handläggningsfel som kan antas ha påverkat kammarrättens beslut. Det kan även gälla fall när klaganden lägger fram nya omständigheter eller bevis som skulle ha gjort att det hade blivit ett annat beslut i kammarrätten, i vart fall om det framstår som ursäktligt att klaganden inte lagt fram de nya omständigheterna eller bevisen tidigare.

Undantag från krav på prövningstillstånd

När Högsta förvaltningsdomstolen som första instans prövar en ansökan om resning eller om återställande av försutten tid krävs inte prövningstillstånd.

Prövningstillstånd krävs inte heller vid överklagande av Skatterättsnämndens beslut om förhandsbesked i en skattefråga.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningsprocesslag (1971:291) [1] [2] [3]