OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Det finns vissa undantag från skattskyldighetens inträde. Här kan du läsa mer om de olika situationer som medför att skattskyldigheten inte inträder.

Generella undantag från skattskyldighetens inträde

I 13 § LSKE finns bestämmelser om generella undantag från skattskyldighetens inträde. Dessa undantag innebär att varor för vilka skattskyldighet enligt 12 § LSKE inträder ändå inte ska beskattas om förutsättningarna i 13 § LSKE är uppfyllda (jfr. 2016/17:1 s. 438).

Skattskyldigheten inträder enligt 13 § LSKE inte för en skattepliktig vara som

 • säljs direkt från en utländsk säljare till en konsument i Sverige, och levereras från ett område utanför Sveriges territorium
 • skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt för.

Undantag för varor som säljs direkt från en utländsk säljare till en konsument i vissa fall

I 13 § första stycket LSKE finns ett generellt undantag från skattskyldighetens inträde för varor som säljs direkt från en utländsk säljare till en konsument i Sverige under förutsättning att varan levereras från ett område utanför Sveriges territorium.

Med ”utländska säljare” menas en säljare som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas här (2 § LSEK). Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att en säljare ska anses var en utländsk säljare (prop. 2016/17:1 s. 433).

Att försäljningen ska ske till en konsument i Sverige innebär att köpet inte ska anses vara yrkesmässigt för köparen. Försäljningen måste ske direkt till konsumenten, vilket innebär att några mellanhänder i princip inte ska förekomma. Undantaget från detta är fristående transportörer som transporterar varan mellan säljare och köpare utan något eget intresse i försäljningen. Avtalet ska ingås mellan konsumenten och säljaren och leverans ska ske direkt från säljaren till konsumenten. Om exempelvis en butik i Sverige sköter beställningen från den utländska säljaren är undantaget inte tillämpligt. Om varorna levereras till en butik där köparen kan hämta ut varorna är undantaget normalt sett inte heller tillämpligt. Att varan som en del i en normal postbefordran tillfälligt förvaras hos ett postombud hindrar dock inte att undantaget är tillämpligt. Att försäljningen ska ske till en konsument i Sverige innebär att köparen vid avtalets ingående och leverans ska vara bosatt i Sverige. Att varan ska levereras från ett område utanför Sveriges territorium innebär att varan vid avtalets ingående ska befinna sig utanför Sveriges territorium. Om den utländska försäljaren fört in varorna i Sverige innan försäljningen är undantaget inte heller tillämpligt (jfr prop. 2016/17:1 s. 438–439).

Skattskyldigheten enligt LSKE har tidigare inträtt för varan

Skattskyldigheten inträder inte för en skattepliktig vara som skattskyldighet enligt LSKE tidigare inträtt för (13 § andra stycket LSKE). Före den 1 januari 2019 återfanns detta undantag i 14 § LSKE och gällde då enbart för godkända lagerhållare.

Bestämmelsen innebär att varor inte blir dubbelbeskattade och är tillämplig oavsett vem som tidigare har redovisat och betalat skatt för varan (prop. 2016/17:1 s. 439).

Undantaget är kopplat till skattskyldighetens inträde och inte nivån på skatten. Om skattskyldigheten har inträtt vid ett tillfälle och förutsättningarna för skattskyldighet vid ett senare tillfälle är uppfyllda igen inträder ingen skattskyldighet vid det senare tillfället även om skattenivån då skulle vara högre (jfr prop. 2017/18:294 s. 85).

Undantag från skattskyldighetens inträde för godkänd lagerhållare

I vissa fall inträder inte skattskyldigheten för den som är godkänd lagerhållare (14 § LSKE). Bestämmelserna innebär att varor för vilka skattskyldigheten inträder enligt 12 § 1 LSKE ändå inte ska beskattas om något av undantagen i bestämmelserna är tillämpligt.

Skattskyldigheten för en godkänd lagerhållare inträder enligt 14 § LSKE inte för en skattepliktig vara

 • som levereras till en köpare i ett annat land
 • där samtliga delar som avses i 5 och 6 §§ (kretskort och plastdelar som väger mer än 25 gram) har
  • fullständigt förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
  • lämnats till avfallsåtervinning, eller
  • återanvänts vid tillverkning av skattepliktig vara

För de varor som undantas från beskattning med stöd av bestämmelserna i 14 § LSKE ska någon skatt inte redovisas i punktskattedeklarationen. Lagerhållaren bör dock bevara underlag som styrker det förhållandet som ger rätt till undantag (jfr prop. 2016/17:1 s. 439).

Den skattepliktiga varan levereras till en köpare i ett annat land

En skattepliktig vara som levereras till en köpare i ett annat land undantas från skattskyldighetens inträde (14 § första stycket LSKE).

Bestämmelsen innebär att lagerhållaren inte ska betala skatt för varor som levereras utomlands. Det är dock enbart händelsen som gör att varan levereras utomlands som undantas och inte varan som sådan. Skulle varan senare återinföras till Sverige kan den bli föremål för beskattning. Om varan vid försäljningen tas från lagerhållarens försäljningsställe och levereras till en köpare utomlands är undantaget inte tillämpligt eftersom skattskyldigheten inträtt vid ett tidigare tillfälle, d.v.s. när varan togs till försäljningsstället (jfr prop. 2016/17:1 s. 439).

Om en skattepliktig vara hyrs ut till en kund i ett annat land är undantaget inte heller tillämpligt eftersom varan då inte levereras till en köpare.

Fullständigt förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure

En skattepliktig vara undantas från skattskyldighetens inträde om varans kretskort och samtliga plastdelar som väger mer än 25 gram blivit fullständigt förstörda av oförutsedda händelser eller force majeure (14 § andra stycket 1 LSKE).

Ett exempel på när detta undantag blir tillämpligt är då varor brunnit upp. För att undantaget ska vara tillämpligt ska samtliga delar där kemikalieinnehållet mäts, d.v.s. kretskort och plastdelar som väger med än 25 gram, vara fullständigt förstörda. Det är alltså inte tillräckligt att varan skadats och inte går att sälja för att undantaget ska bli tillämpligt (jfr prop. 2016/17:1 s. 439–440).

Lämnats för avfallsåtervinning

En skattepliktig vara undantas från skattskyldighetens inträde om varans kretskort och samtliga plastdelar som väger mer än 25 gram lämnats för avfallsåtervinning (14 § andra stycket 2 LSKE).

Bestämmelsen innebär att en vara som är skadad eller på annat sätt inte går att sälja kan undantas från skatteplikt genom att varans kretskort och samtliga plastdelar som väger mer än 25 gram lämnas till avfallsåtervinning (jfr prop. 2016/17:1 s. 440).

Återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga varor.

En skattepliktig vara undantas från skattskyldighetens inträde om varans kretskort och samtliga plastdelar som väger mer än 25 gram återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga varor (14 § andra stycket 3 LSKE).

Bestämmelsen innebär att varor som lagerhållaren tar i anspråk för att använda vid tillverkning av annan skattepliktig vara undantas från beskattning. Det är istället endast den sist tillverkade varan som ska beskattas. För att undantaget ska vara tillämpligt ska samtliga delar där kemikalieinnehållet mäts, d.v.s. kretskort och plastdelar som väger med än 25 gram, återanvändas vid tillverkning av en skattepliktig vara. Om delar av varans kretskort eller plastdelar som väger med än 25 gram har blivit fullständigt förstörda eller har lämnats för avfallsåtervinning så räcker det att de kvarvarande delarna återanvänds vid tillverkningen av skattepliktig vara (prop. 2016/17:1 s. 440).

Bestämmelserna om undantag kan inte tillämpas retroaktivt

För att bestämmelserna om undantag från skattskyldighetens inträde ska vara tillämpliga måste den händelse som gör att varan undantas från beskattning ha inträffat senast vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde. Om skattskyldighet har inträtt och någon av de i 14 § LSKE uppräknade situationerna inträffar därefter kan varan inte undantas från beskattning retroaktivt (jfr prop. 2016/17:1 s. 439).

Exempel: Bestämmelserna om undantag kan inte tillämpas retroaktivt

En lagerhållare tar varorna till sitt försäljningsställe, vilket medför att skattskyldigheten inträder. Därefter inträffar en brand vid försäljningsstället vid vilken varan fullständigt förstörts. Eftersom varan förstörts efter att skattskyldigheten har inträtt är undantaget inte tillämpligt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
 • Proposition 2017/18:294 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet [1]

Referenser inom kemikalieskatt på viss elektronik