OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Arbetskooperativa föreningar kan betala tillbaka en medlemsinsats med högre belopp än insatsens nominella värde. Det överskjutande beloppet ska som huvudregel behandlas som lön och tas upp till beskattning.

Vad beskattas?

Med stöd av nya lagregler som trätt i kraft den 1 januari 2019 ska vissa utbetalningar från en ekonomisk förening beskattas som lön (11 kap. 16 § IL, prop. 2017/18:253).

Av 11 kap. 16 § (IL) framgår att en utbetalning från en arbetskooperativ förening till en fysisk person som har gått ur föreningen i vissa fall ska tas upp i inkomstslaget tjänst. Det gäller till den del beloppet överstiger den inbetalda, eller genom insatsemission tillgodoförda, insatsen.

Att beloppet ska räknas till inkomstslaget tjänst framgår av 10 kap. 3 § punkt 7 IL.

Beskattningen av andra utbetalningar från en arbetskooperativ ekonomisk förening till en före detta medlem, som till exempel återbetalning av ett lån, omfattas inte av 11 kap. 16 § (prop. 2017/18:253 s. 38).

Arbetskooperativ förening

Med arbetskooperativ förening avses en ekonomisk förening som kännetecknas av att medlemmarna är anställda av föreningen eller på något liknande sätt deltar med egen arbetsinsats i föreningens verksamhet. Normalt ska det alltså finnas anställningsavtal eller liknande avtal, till exempel konsultavtal, mellan föreningen och flertalet av medlemmarna. Det är inte nödvändigt att samtliga medlemmar står i anställningsförhållande eller motsvarande till föreningen. Föreningen ska däremot kännetecknas av att medlemmarna är anställda eller på motsvarande sätt knutna till föreningen, d.v.s. normalt ska flertalet medlemmar delta på detta sätt.

Ur beskattningssynpunkt saknar det betydelse på vilket sätt en medlem, som har fått en utbetalning av en medlemsinsats till ett högre belopp än den inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda insatsen, har varit delaktig i föreningen. Beloppet räknas alltid till inkomstslaget tjänst om inte något av nedanstående undantag är tillämpligt.

Undantag från beskattning i inkomstslaget tjänst

I lagtexten (11 kap. 16 § andra stycket) regleras två fall när beskattning inte ska göras i inkomstslaget tjänst. Undantaget gäller om

  • andelen i den ekonomiska föreningen räknas som tillgång i näringsverksamheten enligt 13 kap. 7 § för den fysiska personen, eller
  • den fysiska personen är en investerande medlem.

I dessa två fall ska beloppet beskattas som utdelning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2017/18:253 Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ [1] [2]