OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

En distansförsäljare som ska företrädas av en representant ska ställa en generell säkerhet för de varor som avsänds till Sverige. En distansförsäljare som vid ett enstaka tillfälle säljer tobaksvaror till någon i Sverige ska ställa säkerhet för skatten på de varor som flyttningen avser. Säkerheten ska ställas innan varorna avsänds från det andra EU-landet.

Distansförsäljare som ska företrädas av en representant

Bestämmelserna om ställande av säkerhet för den som säljer varor till Sverige genom distansförsäljning och som enligt 16 a § LTS ska företrädas av en representant finns i 16 § andra stycket LTS.

Säkerheten ska uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på varorna (16 § andra stycket LTS).

Säkerheten ska ställas innan varorna avsänds från det andra EU-landet (jfr prop. 2009/10:40 s. 168).

De distansförsäljare som berörs förutsätts sälja varor till Sverige med viss regelbundenhet och de bör därför hos Skatteverket ställa en generell säkerhet för de varor som avsänds till Sverige. Förebilden för regleringen är den som gäller för registrerade varumottagare. Att distansförsäljare som regelbundet säljer varor till Sverige ska ställa en generell säkerhet är logiskt med tanke på att de ska redovisa tobaksskatten per redovisningsperiod (jfr prop. 2009/10:40 s.168).

Distansförsäljare vid ett enstaka tillfälle

Den som endast vid ett enstaka tillfälle säljer tobaksvaror till någon i Sverige genom distansförsäljning ska, innan varorna avsänds från det andra EU-landet, anmäla sig till Skatteverket och ställa säkerhet för skatten på varorna (16 b § LTS). Säkerheten ställs alltså för varje enskild flyttning och ska motsvara den skatt som belöper på de varor som ska flyttas.

Skatteverket får ta säkerheten i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid

Skatteverket får ta den ställda säkerheten i anspråk om skatten inte betalas i rätt tid. Innan säkerheten får tas i anspråk ska distansförsäljaren alltså ges tillfälle att betala skatten. Säkerheten får tas i anspråk när skatten i fråga förfallit till betalning, eller med andra ord när betalningstiden enligt SFL gått ut (jfr prop. 2001/02:127 s. 201).

Läs om i vilken form säkerhet kan ställas

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2001/02:127 Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, [1]
  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2]