OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2023.

De transaktioner som omfattas av reglerna om VMB bör särskiljas i bokföringen

Den som redovisar mervärdesskatt både enligt de allmänna reglerna i ML och enligt bestämmelserna om VMB bör särskilja de olika transaktionerna i sina räkenskaper.

Det beror på att reseföretaget vid försäljning av tjänster som omfattas av VMB måste kunna hitta de kostnader och intäkter som hör till varje resa i sin bokföring för att kunna räkna ut vinstmarginalen. Detta gäller de varor och tjänster som kommer resenären direkt till godo under resan. Övriga kostnader bokförs enligt de allmänna reglerna i ML. Reseföretagets inköp av varor eller tjänster som kommer resenären direkt till godo bör också särskiljas från övriga inköp eftersom reseföretaget inte har någon avdragsrätt för mervärdesskatten på dessa kostnader enligt 9 b kap. 3 § ML. Mervärdesskatten på dessa varor och tjänster bokförs i stället som en kostnad för verksamheten. Reseföretaget behöver även kunna särskilja resor eller delar av resor som är omsatta utanför EU.

Detta medför att en återförsäljare av resor som omfattas av VMB vanligtvis är skyldig att ha en mer omfattande eller mer detaljerad bokföring än vad bokföringslagen och god redovisningssed kräver. I BAS-kontoplanen finns inga särskilda konton för redovisning av resetjänster, utan varje reseföretag får själva lägga till de konton som behövs för att kunna särskilja de transaktioner som omfattas av VMB. Detta innebär att bokföringen kan se olika ut för olika företag.

Exempel 1 – inköp av tjänst

Ett reseföretag köper in en hotelltjänst som ingår i en resa som omfattas av VMB. Hotellet kostar 10 000 kr plus 1 200 kr i mervärdesskatt (12 procent mervärdesskatt), d.v.s. totalt 11 200 kr. Reseföretaget har inte någon avdragsrätt för mervärdesskatten enligt 9 b kap. 3 § ML. Inköpet ska därför bokföras inklusive mervärdesskatt.

Konto

Debet

Kredit

Inköp VMB resetjänster

11 200 kr

Kassa

11 200 kr

Exempel 2 – försäljning av resa

Reseföretaget säljer en resa som kostar 80 000 kr (inklusive mervärdesskatt). Vinstmarginalen på försäljningen är 10 000 kr. Resan bokförs på följande sätt. Hela resans pris bokförs som en intäkt på ett särskilt konto för resor som omfattas av VMB, exempelvis ”Försäljning VMB 25 %”. Beskattningsunderlaget blir 8 000 kr (80 procent av vinstmarginalen 10 000 kr), vilket inte ska bokföras utan endast redovisas i mervärdesskattedeklarationen. Den utgående skatten beräknas till 2 000 kr (25 procent av 8 000 kr). Marginalskatten (d.v.s. den utgående skatten) ingår i försäljningspriset. För att den utgående skatten inte ska ingå i resultatet ska detta belopp även minska reseföretagets intäkter på kontot ”Försäljning VMB 25 %”.

Konto

Debet

Kredit

Försäljning VMB 25 %

80 000 kr

Kassa

80 000 kr

Utgående skatt VMB 25 %

2 000 kr

Försäljning VMB 25 %

2 000 kr

Exempel 3 – resetjänst inom landet med en egenproducerad bussresa som ska avräknas

Reseföretaget säljer en resa med en egenproducerad bussresa. Resans pris är 10 000 kr. I priset ingår en egenproducerad bussresa som ska avräknas som är värd 5 000 kr (i beloppet ingår mervärdesskatt med 6 procent, d.v.s. 283 kr). Vinstmarginalen är i detta fall 1 000 kr (vilket medför att beskattningsunderlaget blir 800 kr och mervärdesskatten 200 kr). Även i detta fall ska den utgående skatten på resetjänsten minska intäkten på kontot ”Försäljning VMB 25 %”.

Konto

Debet

Kredit

Kassa

10 000 kr

Försäljning VMB 25 %

5 000 kr

Försäljning inom Sverige 6 %

4 717 kr

Utgående skatt 6 %

283 kr

Utgående skatt VMB 25 %

200 kr

Försäljning VMB 25 %

200 kr

Exempel 4 – resetjänst utanför landet där den egenproducerade resan ska avräknas

Reseföretaget säljer en resa med en egenproducerad bussresa. Bussresan går delvis utanför Sverige varför denna tjänst (personbefordran) inte är omsatt inom landet enligt 5 kap. 1 § ML.

Resans pris är 10 000 kr varav den egenproducerade bussresan som ska avräknas har ett värde på 5 000 kr. I övrigt är förutsättningarna samma som i exemplet ovanför.

Konto

Debet

Kredit

Kassa

10 000 kr

Försäljning VMB 25 %

5 000

Försäljning utom Sverige

5 000

Utgående skatt VMB 25 %

200 kr

Försäljning VMB 25 %

200 kr

Exempel 5 – resetjänst vid tillämpning av schablonmetoden

Reseföretaget säljer en resa för 10 000 kr. Vinstmarginalen beräknas enligt schablonen till 1 300 kr (13 procent av 10 000 kr). I vinstmarginalen ingår mervärdesskatt varför beskattningsunderlaget blir 1 040 kr (20 procent av 1 300 kr) och mervärdesskatten 260 kr. Beskattningsunderlaget behöver räknas fram eftersom det ska redovisas i mervärdesskattedeklarationen. Den utgående skatten ingår i försäljningspriset. Försäljningspriset måste därför minskas med 260 kr för att inte mervärdesskatten ska påverka företagets intäkter.

Konto

Debet

Kredit

Kassa

10 000 kr

Försäljning VMB 25 %

10 000 kr

Utgående skatt VMB resor

260 kr

Försäljning VMB 25 %

260 kr

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar