OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Nikotinskatt ska betalas för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter. Skatt ska dock inte betalas för exempelvis läkemedel, narkotika eller sådana produkter som är skattepliktiga enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

Vill du i stället läsa om varor som är skattepliktiga för tobaksskatt kan du göra det på sidorna om Tobaksskatt.

E-vätskor

Med e-vätskor menas vätskor som innehåller nikotin (2 § LSNP).

Definitionen av e-vätskor baseras enbart på innehållet av nikotin och har ingen koppling till vätskans avsedda användningsområde. Att det ska vara en vätska innebär att produkten vid normal rumstemperatur ska vara i flytande form (prop. 2017/18:187 s. 55).

Det är själva vätskan som beskattas, inte behållaren eller den elektroniska apparaten som förångar vätskan i en e-cigarett. Både vätskor som man kan konsumera direkt i e-cigaretter och vätskor som kan användas för att tillverka vätskor avsedda att konsumeras direkt i e-cigaretter, s.k. nikotinbaser, omfattas av definitionen av e-vätskor. Vätskor som inte innehåller nikotin beskattas dock inte även om de används i e-cigaretter (jfr prop. 2017/18:187 s. 34).

Det finns inga begränsningar i LSNP för hur mycket nikotin en e-vätska får innehålla. Sådana begränsningar finns dock för vätskor som ska användas i e-cigaretter eller påfyllningsbehållare, men dessa begränsningar saknar betydelse för beskattningen. Begränsningarna framgår av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och förordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter. Innan den 1 juli 2019 framgick begränsningarna av lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Andra nikotinhaltiga produkter

Med andra nikotinhaltiga produkter menas nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa, med undantag för e-vätskor och produkter som innehåller tobak och som är hänförliga till kapitel 24 i den lydelse av Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2017 (2 § LSNP).

Till skillnad mot e-vätskor är skatteplikten för andra nikotinhaltiga produkter kopplad till varans användning (prop. 2017/18:187 s. 36). För att vara skattepliktig som annan nikotinhaltig produkt ska produkten vara avsedd att användas i mun eller näsa.

Andra nikotinhaltiga produkter omfattar bl.a. produkter som användaren andas in, sväljer, tuggar på, har under läppen eller har i munnen och suger på. Exempel på produkter som omfattas av definitionen är tuggummin, munspray och snusliknande produkter, under förutsättning att de innehåller nikotin. Snus som innehåller tobak faller dock utanför definitionen eftersom det både innehåller tobak och omfattas av KN-nummer 2403 99 10 i tulltaxan (jfr prop. 2017/18:187 s. 55). Snus som innehåller tobak är i stället en skattepliktig vara enligt LTS.

Produkter som är undantagna från nikotinskatt

Vissa produkter är undantagna från nikotinskatt trots att de innehåller nikotin. Skatt tas enligt 5 § LSNP inte ut för

Narkotika och hälsofarliga varor

Nikotinskatt tas inte ut för produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (5 § 1 LSNP).

Normala påfyllningsbehållare till e-cigaretter är inte narkotika eller hälsofarliga varor. Om narkotika eller hälsofarliga varor skulle utformas så att de uppfyller definitionen för e-vätskor eller andra nikotinhaltiga produkter så omfattas varorna av undantaget och ska inte beskattas enligt LSNP (jfr prop. 2017/18:187 s. 39).

Läkemedel och medicintekniska produkter

Nikotinskatt tas inte ut för läkemedel som uppfyller kraven för att få säljas enligt 5 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) eller medicintekniska produkter som får släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige enligt 9 § lagen (1993:584) om medicintekniska produkter (5 § 2 LSNP).

Läkemedel

Vad som menas med läkemedel framgår av 2 kap. 1 § läkemedelslagen (prop. 2017/18:187 s. 37). Med läkemedel avses varje substans eller kombination av substanser som

 • tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur (läkemedel genom presentation)
 • kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologiskt eller metaboliskt verkar eller för att ställa diagnos (läkemedel genom funktion).

Läkemedel som innehåller nikotin är undantagna från nikotinskatt endast om de uppfyller läkemedelslagens krav för att få säljas i Sverige (5 § 2 LSNP).

Undantaget innebär att exempelvis nikotintuggummin eller liknande produkter, som annars hade varit skattepliktiga som annan nikotinhaltig produkt enligt 4 § LSNP, inte beskattas under förutsättning att de är läkemedel som får säljas i Sverige (jfr prop. 2017/18:187 s. 57).

Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att e-cigaretter som innehåller nikotin inte genom sin funktion ska bedömas som läkemedel (HFD 2016 ref. 9). E-cigaretter som tillhandahålls eller marknadsförs med medicinska påståenden kan dock vara läkemedel genom presentation. Det kan även i framtiden komma att utvecklas e-cigaretter som genom sin funktion anses utgöra läkemedel. Om produkterna uppfyller läkemedelslagens krav för att få säljas i Sverige är de undantagna från nikotinskatt (jfr prop. 2017/18:187 s. 37).

Medicinsktekniska produkter

Medicintekniska produkter som innehåller nikotin är undantagna från nikotinskatt endast om de uppfyller lagen om medicintekniska produkters bestämmelser om när en medicinteknisk produkt får släppas ut på marknaden eller tas i bruk i Sverige (5 § 2 LSNP).

Produkter som är skattepliktiga enligt LTS

Nikotinskatt tas inte ut för produkter som är skattepliktiga enligt LTS (5 § 3 LSNP).

För att tydliggöra gränsdragningen mot tobaksvaror och undvika dubbelbeskattning har varor som är skattepliktiga enligt LTS alltså uttryckligen undantagits från nikotinskatt (jfr prop. 2017/18:187 s. 38 f.). Undantaget omfattar

Produkter som uppfyller definitionerna av dessa varuslag enligt 1–1 e §§ LTS är alltså undantagna från nikotinskatt.

Utifrån definitionerna av e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter är det sannolikt mycket ovanligt att produkter som omfattas av dessa också skulle uppfylla kriterierna för att beskattas enligt LTS. Det är dock inte omöjligt. I så fall undantas produkten från skatt enligt LSNP och beskattas i stället enligt LTS. Undantaget är kopplat till varans skatteplikt enligt LTS. Det krävs inte att skattskyldigheten har inträtt för varan eller att skatt har betalats (jfr prop. 2017/18:187 s. 57).

Upphettade tobaksprodukter, s.k. ”heat-not-burn”

Förutom e-cigaretter som förångar en e-vätska så att den kan andas in finns även elektroniska apparater som hettar upp tobak utan att förbränna den. Sådana produkter kallas ibland “upphettade tobaksprodukter”, ”heated tobacco products” eller ”heat-not-burn”. Tobaken i sådana upphettade tobaksprodukter är skattepliktig enligt LTS och är därmed undantagen från nikotinskatt enigt 5 § 3 LSNP.

Avseende dessa produkter har lagstiftaren i förarbetena till LSNP anfört följande (prop. 2017/18:187 s. 38):

Dessa produkter omfattas inte av reglerna om e-cigaretter i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Vid diskussioner i Europeiska kommissionens expertgrupp för indirekt beskattning (ITEG) har kommissionen och flera medlemsstater angett att tobaksampullerna som hettas upp i dessa produkter omfattas av Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (tobaksskattedirektivet) och ska ses som antingen röktobak eller cigaretter. Om de är utformade som tobaksrullar som kan rökas som de är, utan den elektroniska apparaten, ska de ses som cigaretter, annars som röktobak. Regeringen höll i budgetpropositionen (prop. 2017/18: 1 s. 599, Skatteverkets anmärkning) med om den bedömningen. […] På grund av den tolkning som har gjorts av kommissionen får det även anses vara osannolikt att framtida upphettade tobaksprodukter kommer att utformas så att de går att röka utan den elektroniska apparaten. Om det dock skulle lanseras tobaksrullar som går att röka som de är utan den elektroniska apparaten omfattas de dock av definitionen av cigaretter i 1 a § lagen om tobaksskatt såvida de inte är cigarrer eller cigariller enligt samma lag. Att det även är möjligt att använda dem i en elektronisk apparat innebär inte att de blir befriade från beskattning som cigaretter. Regeringen står fast vid bedömningen som gjordes i budgetpropositionen, att tobaksampullerna till upphettade tobaksprodukter redan omfattas av lagen om tobaksskatt och beskattas som antingen röktobak eller cigaretter, beroende på hur de är utformade.

Akut toxiska produkter

Nikotinskatt tas inte ut för produkter som vid klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 tillhör faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 eller 3 (5 § 4 LSNP). Hänvisningen till förordning nr 1272/2008 avser den lydelse som gällde den 1 januari 2017 (2 § LSNP).

Nikotin är vid klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 klassificerat som akut toxiskt kategori 2. Ämnet anses därför vara en ”särskilt farlig kemisk produkt” enligt 4 kap. 2 § Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Det krävs enligt förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer tillstånd för att hantera eller yrkesmässigt överlåta sådana produkter. Det är även reglerat vem sådana produkter får överlåtas till. Det är således inte tillåtet att sälja rent nikotin till konsumenter. På marknaden finns dock företag som säljer s.k. nikotinbaser som består av nikotin som är utblandat med andra vätskor i en sådan omfattning att det inte längre anses vara akut toxiskt. Det finns inget hinder mot att beskatta även sådana vätskor (jfr prop. 2017/18:187 s. 33-34 och s. 57).

Hanteringen av rent eller koncentrerat nikotin är som angetts ovan reglerad. Rent nikotin eller liknande produkter är inte heller möjligt att använda i e-cigaretter, utan avsett för industriell användning. För att undvika att dessa varor beskattas undantas produkter som vid klassificering och märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 tillhör faroklassen akut toxicitet i farokategorierna 1, 2 eller 3 från beskattning (jfr prop. 2017/18:187 s. 39).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2016 ref. 9 [1]

EU-författningar

 • Rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan [1]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer [1]
 • Lag (1993:584) om medicintekniska produkter [1]
 • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1]
 • Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor [1]
 • Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
 • Läkemedelslag (2015:315) [1]
 • Narkotikastrafflag (1968:64) [1]

Propositioner

Referenser inom nikotinskatt