OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Enskildas skydd för sina personuppgifter handlar om att skydda den personliga integriteten och därmed även rätten till privatliv. Ett av syftena med de dataskyddsregler som Skatteverket har att tillämpa är att se till att verket uppfyller detta.

Rätten till privatliv och skyddet för den personliga integriteten

Rätten till privatliv handlar om upplevelsen till privatliv och självbestämmande och anses utgöra en mänsklig rättighet.

Rätten till privatliv har kommit till uttryck i den Europeiska konventionen för skydd av de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Även EU:s stadga om grundläggande rättigheter uttrycker rätten till respekt för familjeliv och privatliv. Stadgan innehåller en bestämmelse om rätt till skydd för personuppgifter.

I Sverige är rätten till skydd för den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter reglerad i grundlag. Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildas personliga förhållanden (2 kap. 6 § andra stycket RF). Denna rättighet får dock begränsas genom lag (2 kap. 20–22 § RF). Behandlingen av personuppgifter i Skatteverkets olika verksamhetsgrenar är därför vanligtvis reglerad i s.k. särskilda registerförfattningar.

Dataskydd handlar om att skydda personuppgifter

Dataskydd är ett begrepp som används för att ange skyddet för den personliga integriteten i de regelverk som ska tillämpas vid behandling av personuppgifter.

Syftet med EU:s dataskyddsförordning

Ett av syftena med EU:s dataskyddsförordning är att skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Förordningen ska också skapa ett enhetligt skydd för personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras.

EU:s dataskyddsförordning och dess svenska kompletterande författningar reglerar den behandling av personuppgifter som utförs inom Skatteverkets olika verksamhetsgrenar. Detta gäller dock inte Skattebrottsenheten, eftersom det är en verksamhetsgren som behandlar uppgifter i brottsbekämpande syfte. Skattebrottsenheten ska i stället tillämpa annan lagstiftning: brottsdatalagen och Skatteverkets brottsdatalag. Läs mer om författningarna på sidan som beskriver vilka dataskyddsbestämmelser som ska tillämpas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform [1] [2]