OBS: Detta är utgåva 2020.11. Sidan är avslutad 2021.

Skatteverket avslutar under vissa förutsättningar registreringen av ett faderskap i folkbokföringen som hävts av utländsk domstol.

Hävande av faderskap vid utländsk domstol

En lagakraftvunnen dom om hävande av faderskap till ett barn meddelad i Danmark, Finland, Island eller Norge gäller även i Sverige (1 § NFL).

Ett utomnordiskt avgörande av domstol som innebär att ett faderskap till ett barn har hävts gäller i Sverige om det fått laga kraft och det med hänsyn till en parts hemvist, medborgarskap eller annan anknytning till den andra staten fanns skälig anledning att talan prövades där (7 § första stycket IFL). Med avgörande av domstol avses i första hand domar, men det kan även avse andra domstolsavgöranden som innebär ett slutligt hävande av ett faderskap.

Reglerna om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden - NFL - har företräde framför reglerna i IFL (1 § tredje stycket IFL).

Andra utländska avgöranden om hävande av faderskap än de ovan nämnda är inte giltiga i Sverige, exempelvis när mannen i äktenskapet godkänner annan mans bekräftelse av faderskap till ett barn (tredjemansbekräftelse). Inte heller är ett utländskt avgörande om hävande av moderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB giltigt i Sverige. Det saknas stöd i svensk lag för att erkänna sådana avgöranden.

Undantag

I vissa situationer är ett utländskt domstolsavgörande om hävande av faderskap inte giltigt i Sverige (3 § NFL och 7 § andra stycket IFL). Det kan vara att frågan om hävande av faderskap redan har avgjorts genom en lagakraftvunnen dom i Sverige eller att det finns grova brister i förfarandet vid den utländska domstolen, exempelvis om svaranden inte har fått gå i svaromål i den utländska rättegången.

Frågan om ett utländskt avgörande om hävande av faderskap är giltigt i Sverige kan i tveksamma fall prövas av svensk tingsrätt efter ansökan av någon av parterna i den utländska rättegången. Även Skatteverket kan vid behov begära en sådan prövning (9 § IFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Föräldrabalk (1949:381) [1]
  • Lag (1979:1001) om erkännande av nordiska föräldraskapsavgöranden [1] [2]
  • Lag (1985:367) om föräldraskap i internationella situationer [1] [2] [3] [4]