OBS: Detta är utgåva 2020.11. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om vilka som är skattskyldiga för plastbärkassar.

LSP trädde i kraft den 1 mars 2020 och bestämmelserna om lagerhållare tillämpas från detta datum. Övriga bestämmelser tillämpas först från och med den 1 maj 2020.

Godkänd lagerhållare

Den som har godkänts som lagerhållare enligt 8 § LSP är skattskyldig (4 § 1 LSP).

En godkänd lagerhållare kan inte under skatteuppskov hantera varor som civilrättsligt tillhör någon annan (jfr prop. 2013/14:10 s. 123). Förarbetsuttalandet gäller godkända lagerhållare enligt LTS, men motsvarande får anses gälla även för lagerhållare enligt LSP. I förarbetena till LSP uttalas att ett system motsvarande det som tillämpas avseende snus och tuggtobak enligt LTS samt LSKE ska införas avseende skatten på plastbärkassar (jfr prop. 2019/20:47 s. 31).

Skattskyldighet då lagerhållare försätts i konkurs

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldigheten enligt 10 § 1 LSP på plastbärkassar inträder efter konkursbeslutet (9 § LSP).

Den som tillverkar varor utan att vara godkänd lagerhållare

Den som tillverkar skattepliktiga varor utan att vara godkänd lagerhållare är skattskyldig (4 § 2 LSP).

Den som för in eller tar emot varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare

Den som för in eller tar emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare är skattskyldig (4 § 3 LSP).

Begreppen ”för in” respektive ”tar emot” förekommer även i annan punktskattelagstiftning avseende såväl nationella som harmoniserade punktskatter. Begreppen avser den person som rent faktiskt ser till att varan kommer till Sverige från ett annat EU-land. Skattskyldig i egenskap av att ”föra in” en vara är således den som faktiskt för in varan till Sverige, antingen genom att själv transportera varan eller genom att anlita en transportör för transporten till Sverige. Den som efter att ha beställt en vara ”tar emot” varan här, när den kommer från ett annat EU-land, är skattskyldig i denna egenskap. I förarbetena ges några exempel. Om en handlare reser till ett annat EU-land och förvärvar skattepliktiga varor som handlaren själv transporterar till Sverige, blir handlaren skattskyldig. Det kan också vara fall där en handlare beställer skattepliktiga varor från ett annat EU-land och ger en transportör i uppdrag att transportera hem varorna för hans eller hennes räkning. I bägge exemplen är det den svenska handlaren som blir skattskyldig när varorna förs in till Sverige (prop. 2019/20:47 s. 51f).

Den som importerar varor från tredje land

Vid import av skattepliktiga varor från tredje land är någon av följande skattskyldig:

  • om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen (5 § 1 LSP)
  • om importen avser en unionsvara eller om varan ska förtullas i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd (5 § 2 LSP).

Vad menas med import?

Med import menas vid tillämpningen av LSP att en skattepliktig vara förs in till Sverige från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av ett sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i punktskattedirektivet. Med import menas även att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang (2 § LSP). Det är alltså först när varan inte längre omfattas av tullförfarandet eller tullarrangemanget som varan har importerats i den mening som avses i LSP.

Vad menas med tredjeland?

Med tredjeland menas länder och områden utanför EU:s punktskatteområde (2 § LSP). EU:s punktskatteområde framgår av förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde.

Vad menas med en tullskuld och en unionsvara?

Med tullskuld och unionsvara menas detsamma som i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (5 § andra stycket LSP).

Tullverket beslutar om skatt på plastbärkassar vid import

Tullverket beslutar om skatt för den som är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253) (12 § andra stycket LSP).

Undantag från skattskyldighet vid import från tredjeland för varor som ägs av en lagerhållare

Varor undantas från skattskyldighet vid import om de vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013 ägs av en godkänd lagerhållare (5 § tredje stycket LSP). För dessa varor kommer skattskyldighet att inträda vid ett senare tillfälle, i enlighet med bestämmelserna i 10 § 1 LSP.

Det är fråga om ett undantag från huvudregeln om skattskyldighet vid import och det är den som hävdar att undantaget är tillämpligt som ska visa att så är fallet (jfr. prop. 2019/20:47 s. 52).

Undantag från skattskyldighet

Det finns vissa undantag från bestämmelsen i 4 § 2 och 3 LSP om skattskyldighet för den som tillverkar samt för eller tar emot skattepliktiga varor. Dessa undantag finns i 6 och 7 §§ LSP.

Undantag från skattskyldighet vid införsel, mottagande och import av skattepliktiga varor som vid varje tillfälle inte överstiger 40 stycken

Från skattskyldighet enligt 4 § 3 och 5 § undantas införsel, mottagande, och import av skattepliktiga varor som vid varje tillfälle inte överstiger 40 stycken plastbärkassar (6 § LSP).

Varje tillfälle syftar på varje händelse som, om undantaget inte vore tillämpligt, hade gett upphov till skattskyldighet. Införsel eller import av skattepliktiga varor som förpackats i separata försändelser men transporteras i direkt anslutning till varandra bör som utgångspunkt bedömas som ett enda tillfälle för införsel, mottagande eller import (jfr 2019/20:47 s. 53).

Undantag från skattskyldighet för privat tillverkning, införsel, mottagande och import av skattepliktiga varor

Från skattskyldighet enligt 4 § 2 och 3 samt 5 § undantas en fysisk persons tillverkning, införsel, mottagande, och import av skattepliktiga varor som är avsedda för den fysiska personens eller dennes familjs personliga bruk (7 § LSP).

Med personligt bruk menas att det är personen eller familjemedlemmarna själva som ska använda produkterna. En bedömning måste göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall (jfr prop. 2019/20:47 s. 53).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning) [1]
  • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
  • Proposition 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Referenser inom plastbärkassar, skatt på