OBS: Detta är utgåva 2020.12. Sidan är avslutad 2023.

Vid beräkningen av omställningsstödet ska en särskild beräkningsformel användas. Företaget kan även ha rätt till omställningsstöd för administrativa kostnader.

Maximalt stöd beräknas med en särskild formel

Det omställningsstöd som ett företag maximalt kan få ska räknas fram enligt en särskild beräkningsformel:

((nettoomsättningen för mars och april 2019 - nettoomsättningen för mars och april 2020) / nettoomsättningen för mars och april 2019) x 0,75

Omställningsstöd ges alltså med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Andelen fasta kostnader beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättning för mars och april 2020 jämförd med mars och april 2019, multiplicerad med 0,75. Det innebär att andelen fasta kostnader som stöd kan ges med utgörs av 75 procent av det procentuella omsättningstappet multiplicerat med företagets fasta kostnader (9 § första stycket FOM).

Läs mer om vad som menas med fasta kostnader och nettoomsättning i detta sammanhang

Beräkningen av stödet sker i realiteten i två olika steg

Det första steget i beräkningen enligt 9 § första stycket FOM syftar till att räkna fram om företagets procentuella nedgång i nettoomsättning för mars och april 2020 jämförd med mars och april 2019 är högre än 30 procent. Annars har företaget inte rätt till omställningsstöd (4 § första stycket 1 FOM).

Det andra steget i beräkningen enligt 9 § första stycket FOM syftar till att räkna fram den andel (75 procent) av de fasta kostnaderna ställda i relation till den procentuella nedgången i nettoomsättning som företaget kan få stöd för.

Exempel 1: beräkna stödet

Ett företag har för perioden mars och april 2020 fasta kostnader som uppgår till 500 000 kr. Företaget hade under perioden mars och april 2019 en nettoomsättning om 1 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under perioden mars och april 2020 var 600 000 kr.

Steg ett i beräkningen

((1 000 000 kr - 600 000 kr) / 1 000 000 kr) = 0,4 (40 %)

I detta steg av beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning för perioden mars och april 2020 (600 000 kr) är 40 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den uppgick till 1 000 000 kr.

Denna beräkning visar att kravet i 4 § första stycket 1 FOM är uppfyllt, nämligen att nettoomsättningen under mars och april 2020 är mer än 30 procent lägre än under motsvarande period 2019.

Steg två i beräkningen

((0,4 x 0,75 = 0,3) x 500 000 kr) = 150 000 kr

Omställningsstöd för fasta kostnader medges med maximalt 75 procent av den procentuella omsättningsminskningen. Därför ska nettoomsättningens minskning om 40 procent (0,4) i steg två multipliceras med 0,75 (75 procent).

I steg två beräknas den procentuella andel av företagets fasta kostnader om 500 000 kr för vilket stöd maximalt kan medges fram. Enligt formeln kan företaget med en 40-procentig minskning av nettoomsättningen bara få stöd med 30 procent (0,4 x 0,75 = 0,3) av sina fasta kostnader för mars och april 2020. Det innebär att företaget maximalt kan få omställningsstöd med 150 000 kr (500 000 kr x 0,3).

Effekten av detta sätt att beräkna andelen är att om ett företag haft ett omsättningstapp om 40 procent så blir den andel som de ska få ersättning för 30 procent. Om omsättningstappet i stället är 100 procent får företaget ersättning för 75 procent av de fasta kostnaderna.

Exempel 2: beräkna stödet

Ett företag har för perioden mars och april 2020 fasta kostnader på 500 000 kr. Företaget hade under perioden mars och april 2019 en nettoomsättning på 1 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under perioden mars och april 2020 var 0 kr.

Steg ett i beräkningen

((1 000 000 kr – 0 kr) / 1 000 000 kr) = 1,0 (100 %)

I detta steg av beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning för perioden mars och april 2020 (0 kr) är 100 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den var 1 000 000 kr.

Steg två i beräkningen

((1,0 x 0,75 = 0,75) x 500 000 kr) = 375 000 kr

Omställningsstöd för fasta kostnader medges med maximalt 75 procent av den procentuella omsättningsminskningen. Därför ska nettoomsättningens minskning om 100 procent (1,0) i steg två multipliceras med 0,75 (75 procent).

I steg två beräknas den procentuella andel av företagets fasta kostnader på 500 000 kr som stöd maximalt kan medges för. Enligt formeln kan företaget med en 100-procentig minskning av nettoomsättningen bara få stöd med 75 procent (1,0 x 0,75 = 0,75) av sina fasta kostnader för mars och april 2020. Det innebär att företaget maximalt kan få omställningsstöd med 375 000 kr (500 000 kr x 0,75).

Den andel av de fasta kostnaderna som företaget får ersättning för är alltså linjär i förhållande till det procentuella omsättningstappet.

Rätt till stöd för administrativa kostnader’

Om stödet är på minst 100 000 kr ges omställningsstöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kr per stödberättigat företag (9 § andra stycket FOM). Omställningsstödet som beräknas på de fasta kostnaderna och de administrativa kostnaderna har dock ett takbelopp på 150 miljoner kronor, eller om stödet begränsas av reglerna i 13–15 §§ FOM, aldrig bli högre än detta belopp.

De administrativa kostnader som ger rätt till omställningsstöd är i första hand företagets kostnader för ett sådant revisorsintyg som ska lämnas tillsammans med ansökan. Även kostnader för andra tjänster kan dock ersättas enligt bestämmelsen, t.ex. kostnader för en redovisningskonsult som tagit fram underlag för ansökan (Fm 2020:8 s. 12).

Exempel: stöd för administrativa kostnader

Företag A har enligt 9 § första stycket FOM rätt till 150 000 kr i omställningsstöd, men har även haft kostnader för revisorsinintyg på 20 000 kr. Företaget kan enligt 9 § andra stycket få maximalt stöd med 160 000 kr (150 000 kr + 10 000 kr).

Omställningsstödet tas fram genom följande steg

Alla företag som ansöker om omställningsstöd måste utföra en beräkning av sitt stöd enligt 9–14 §§ FOM. Denna beräkning innefattar en tillämpning av följande moment:

  • Stödet beräknas med en särskild beräkningsformel för att kontrollera om företaget överhuvudtaget kvalificerar sig för att få ta del av stödet samt räkna fram storleken på stödet (9 § FOM). Nettoomsättningen tas fram för mars–april 2019 respektive mars–april 2020 periodiserad enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats av företaget för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 (5 § FOM).
  • Kostnaderna ska gås igenom för att avgöra vilka kostnader som utgör fasta kostnader respektive inte utgör fasta kostnader så att beräkningen enligt 9 § baseras på ett korrekt underlag (10–11 §§ FOM).
  • En periodisering ska göras av de fasta kostnader som ska anses hänförliga till perioden mars och april för 2020 med tillämpning av samma redovisningsprinciper som tillämpades för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 (12 § FOM).
  • Om företaget har sökt stöd för administrativa kostnader upp till 10 000 kr ska det läggas till stödet (9 § andra stycket FOM).
  • Stödet ska minskas med vissa typer av försäkringsersättningar, andra statliga stöd m.m. som företaget fått eller kommer att få (13 § FOM).
  • Kontroll av om företaget är ett förlustföretag enligt 15 § FOM.
  • En kontroll ska göras så att det sökta stödet inte går över takbeloppet på 150 miljoner kr. Det ska också kontrolleras om stödet ska fördelas mellan olika företag som ingår i samma koncern av sådant slag som avses i ÅRL (14 § FOM).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]