OBS: Detta är utgåva 2020.15. Sidan är avslutad 2022.

Det finns skillnader i hur fast driftställe definieras, i inkomstskattelagen och i OECD:s modellavtal.

Skillnader mellan inkomstskattelagen och OECD:s modellavtal

Skillnaderna i inkomstskattelagen och i OECD:s modellavtal rör fastigheter som är lagertillgångar, verksamheter av förberedande och biträdande art samt dotterbolag till utländska bolag. Vidare har Sverige reserverat sig i ett antal avseenden vid 2017 års uppdatering av modellavtalet. 2017 års uppdatering av modellavtalet har inte medfört någon ändring av 2:29 IL.

Förberedande eller biträdande verksamhet

Artikel 5 i modellavtalet har fått en delvis ändrad lydelse genom den uppdatering som antogs av OECD den 21 november 2017. Bl.a. ändrades punkten 4 i artikel 5 och en ny punkt 4.1. infördes. Staterna ges dock en möjlighet att använda en alternativ version av punkten 4 (kommentaren punkt 78). Sverige anser att när en stat väljer den alternativa versionen är det inte nödvändigt att i avtalet ta med punkten 4.1 (Observations, kommentaren till artikel 5 punkt 184). Vidare har Sverige reserverat sig rätten att inte inkludera punkten 4.1 i skatteavtal (Reservations, kommentaren till artikel 5 punkt 212).

I den tidigare lydelsen av artikel 5 punkten 4 i OECD:s modellavtal angavs att verksamhet som endast är av förberedande eller biträdande art inte ger upphov till ett fast driftställe. Inte heller anordningar som uteslutande används för att lagra, ställa ut eller lämna ut varor som tillhör företaget utgör enligt denna lydelse av punkten 4 ett fast driftställe under förutsättning att den stadigvarande platsen uteslutande används för sådan verksamhet. När det gäller den tidigare lydelsen av artikel 5 punkt 4, se även årsutgåva 2017 av Rättslig vägledning. I IL har det inte ansetts nödvändigt att reglera undantaget avseende förberedande och biträdande verksamhet. Bl.a. ansågs det i förarbetena diskutabelt om de verksamheter av förberedande och biträdande art som omnämndes i den dåvarande (äldre) lydelsen av artikel 5 punkt 4 överhuvudtaget självständigt kan utgöra fast driftställe, så som detta definierades i modellavtalet (prop. 1986/87:30 s. 43).

Beroende och oberoende representant

Sverige har vid 2017 års uppdatering av modellavtalet förbehållit sig rätten att använda den tidigare lydelsen av artikel 5 punkterna 5 och 6, dvs. den version av punkterna som inkluderades i modellavtalet omedelbart före 2017 års uppdatering (Reservations, kommentaren till artikel 5 punkterna 213-214). Vissa skillnader föreligger mellan inkomstskattelagen och den äldre lydelsen av artikel 5 punkten 5 vad gäller fullmakt.

Dotterbolag till ett utländskt bolag

I OECD:s modellavtal finns en regel som uttrycker att ett dotterbolag till ett utländskt bolag inte i sig ska anses utgöra ett fast driftställe för moderbolaget.

Regeln finns inte i IL men ett utländskt moderbolag kan få fast driftställe i Sverige enligt huvud- eller agentregeln i 2 kap 29 § IL om moderbolagets kärnverksamhet helt eller delvis bedrivs stadigvarande i t.ex. dotterbolagets lokaler i Sverige.

Sverige har förbehållit sig rätten att inte inkludera artikel 5 punkten 8 som definierar begreppet “closely related to an enterprise” i skatteavtal (Reservations, kommentaren till artikel 5 punkt 216).

Fastighet som är en lagertillgång

En fastighet som är en lagertillgång i en näringsverksamhet har tillförts den svenska definitionen av fast driftställe, 2 kap. 29 § andra stycket IL. Se även under rubriken Fastighet som är lagertillgång.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster