OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Den som i egenskap av godkänd upplagshavare hanterar tobaksvaror enligt uppskovsförfarandet är skattskyldig.

I egenskap av godkänd upplagshavare

Den som, i egenskap av godkänd upplagshavare, hanterar tobaksvaror enligt ett uppskovsförfarande är skattskyldig (9 § första stycket 1 LTS).

Den som godkänts som upplagshavare är skattskyldig enligt de bestämmelser som gäller för uppskovsförfarandet enbart när denne agerar i egenskap av upplagshavare inom systemet för skatteuppskov (jfr prop. 2009/10:40 s. 162).

Om den som godkänts som upplagshavare hanterar varor vid sidan av ett uppskovsförfarande är denne skattskyldig enligt andra bestämmelser. Som exempel kan nämnas det fall där den som godkänts som upplagshavare för in beskattade varor till Sverige. Eftersom beskattade varor inte omfattas av uppskovsförfarandet, för upplagshavaren inte in sådana varor i egenskap av upplagshavare. Denne är då inte skattskyldig för varorna enligt 9 § första stycket punkt 1 LTS utan enligt punkt 5. Det innebär att dessa varor inte ska tas med i den skatteredovisning upplagshavaren regelbundet lämnar i sin punktskattedeklaration. I stället ska skatten redovisas i en särskild deklaration när varorna förs in (jfr prop. 2009/10:40 s. 162).

En aktör kan alltså agera i olika skepnader beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet. I vissa fall kan aktören agera som godkänd upplagshavare och i andra fall kan han agera på ett sätt som gör att han blir skattskyldig enligt t.ex. 9 § första stycket 5 LTS.

Skattskyldighet då upplagshavare försätts i konkurs

Om en godkänd upplagshavare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 20 § första stycket 1 eller 20 a § LTS inträder efter konkursbeslutet (12 a § första stycket LTS).

Skattskyldighet för konkursboet kan t.ex. bli aktuellt om varor lämnar upplaget utan att flyttas under uppskovsförfarandet eller om varor tas i anspråk i skatteupplaget. Det kan också bli aktuellt vid tillämpning av bestämmelsen om skattskyldighet då varor tas emot i anslutning till skatteupplaget (jfr prop. 2013/14:10 s. 147).

Om varorna ägs av någon annan än konkursgäldenären och varorna inte ingår i konkursen är ägaren skattskyldig för varorna istället för konkursboet (12 a § andra stycket LTS).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2009/10:40 Det nya punktskattedirektivet [1] [2]
  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]