OBS: Detta är utgåva 2020.2. Visa senaste utgåvan.

Ett barn har alltid en eller två vårdnadshavare, normalt barnets förälder eller föräldrar. Vårdnadshavaren ansvarar för barnets personliga förhållanden och företräder barnet i personliga angelägenheter.

Vårdnad i juridisk mening

Ett barn står från födelsen alltid under någons vårdnad. Normalt är det båda eller en av föräldrarna som är vårdnadshavare. Genom beslut av tingsrätten kan vårdnaden för barnet i stället överlämnas till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 2 § FB).

Tingsrätten kan utse en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare för ett barn bland annat när föräldrarna är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden. Exempelvis kan en domstol besluta om vårdnaden för ensamkommande barn när barnet får uppehållstillstånd (6 kap. 8 a § FB).

Vårdnaden om ett barn avslutas alltid automatiskt i folkbokföringen på barnets 18-årsdag.

Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden. Det innebär bland annat att vårdnadshavaren ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda. Det är också vårdnadshavaren som företräder barnet vid kontakt med myndigheter.

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som ska skiljas från den rent faktiska vården eller omsorgen om ett barn. Vårdnadshavaren kan lämna den faktiska vården till en annan person, till exempel ett familjehem, utan att det medför någon ändring i vårdnadshavarens rätt att bestämma för barnet. I en sådan situation är det fortfarande vårdnadshavaren och inte familjehemsföräldrarna som exempelvis ska anmäla en flytt eller en namnändring för barnet (6 kap. 1 och 2 §§ FB).

Om båda föräldrarna är vårdnadshavare och den ena av dem dör blir den andra föräldern automatiskt ensam vårdnadshavare för barnet. Om bara en av föräldrarna är vårdnadshavare och denne dör ska vårdnaden efter beslut av tingsrätten föras över till den andre föräldern. Om det framstår som lämpligare kan vårdnaden i stället föras över till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 9 § FB).

En förälder som själv är under 18 år är normalt vårdnadshavare för sitt barn.

Vårdnad eller förmyndarskap

Den som är vårdnadshavare för ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden och företräder barnet i personliga angelägenheter. Den som är förmyndare för ett barn förvaltar barnets egendom och företräder barnet i ekonomiska angelägenheter. Normalt är föräldrarna både vårdnadshavare och förmyndare. I folkbokföringen registreras emellertid enbart uppgifter om vårdnadshavare och inte om förmyndare.

Regler om vårdnad finns i 6 kap. FB och regler om förmyndarskap finns i 10 kap. FB, 12 kap. FB och 13 kap. FB.

Gemensam vårdnad innebär att vårdnadshavarna företräder barnet tillsammans

Om ett barn har två vårdnadshavare ska de tillsammans utöva bestämmanderätten över barnet. Den ena av vårdnadshavarna kan då inte ensam företräda barnet utan de måste fatta gemensamma beslut och företräda barnet tillsammans. Av detta följer att båda vårdnadshavarna måste underteckna exempelvis en anmälan om barns flyttning. Ett beslut om barns folkbokföring kan dock överklagas av enbart en av vårdnadshavarna.

Om den ena vårdnadshavaren är frånvarande, sjuk eller av någon annan orsak förhindrad att fatta ett beslut som rör barnet får den andre vårdnadshavaren ensam fatta beslutet om det inte kan skjutas upp utan besvär. En vårdnadshavare får däremot inte ensam fatta några beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om det inte är uppenbart att barnets bästa kräver det. (6 kap. 13 § FB).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar