OBS: Detta är utgåva 2020.6. Sidan är avslutad 2023.

Undantaget från skatteplikt gäller luftfartyg som används av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning. Det omfattar såväl flygbolag som utför reguljärflygningar som sådana flygbolag som bedriver charterflyg.

För vilka luftfartyg gäller undantaget?

Undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § ML gäller luftfartyg som används av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning. Motsvarande bestämmelser finns i mervärdesskattedirektivets artikel 148 e, f och g.

Med internationell flygtrafik menas att flygbolaget flyger mellan olika länder. Undantaget omfattar såväl flygbolag som utför reguljärflygningar som sådana flygbolag som bedriver charterflyg (C-33/11, A, punkt 35). Undantaget kan även omfatta flygbolag som hyr ut bemannade luftfartyg, så kallad wet lease. Ett företag vars verksamhet består i att hyra ut obemannade luftfartyg, t.ex. genom avtal om dry lease, är däremot inte ett flygbolag som bedriver flygtrafik mot betalning. Undantaget från skatteplikt omfattar därmed inte sådana företag. Läs mer under Uthyrning och befraktning av luftfartyg.

Det är bolagets verksamhet som styr, inte hur luftfartyget används

Det är den verksamhet som bedrivs av det bolag som använder luftfartyget som är avgörande för om omsättningen är undantagen från skatteplikt. Det saknar därmed betydelse hur det enskilda luftfartyget används. Det innebär att undantaget från skatteplikt även omfattar luftfartyg som flyger i inrikestrafik om luftfartyget används av flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning, (C-382/02, Cimber Air, punkt 28).

Bolag vars inhemska verksamhet är mindre omfattande än dess internationella verksamhet ska betraktas som flygbolag som huvudsakligen bedriver internationell flygtrafik mot betalning. Vid denna bedömning kan alla måttenheter som gör det möjligt att uppskatta verksamhetens omfattning användas, bland annat omsättning (C-382/02, Cimber Air, punkterna 39–40 och prop. 2013/14:27, s. 32–34).

Rätt till återbetalning av ingående skatt

Undantaget enligt 3 kap. 21 § ML är ett s.k. kvalificerat undantag, vilket innebär att den som omsätter varan eller tjänsten har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 11 § första stycket ML. Se även sidan Vid vissa undantagna omsättningar.

Referenser på sidan

Domar & beslut

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2013/14:27 Vissa skattefrågor [1]