OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

Arbetsgivarens avdrag för pension

En pension som en arbetsgivare betalar ut faller in under den allmänna avdragsbestämmelsen om kostnader i näringsverksamheten (16 kap. 1 § IL). Detta gäller även om en arbetsgivare anlitar någon annan för att betala ut pensionen till den anställda (förmedlingspension).

För avdrag för en utbetalning av pension gäller alltså inte begränsningsreglerna i 28 kap. IL. Detta gäller utbetalning av såväl s.k. direktpension som sådan pension som tryggats av arbetsgivaren med avdragsrätt på annat sätt än genom tjänstepensionsförsäkring, s.k. ”pensionering i företagets egen regi”.

Vad är pensionering i företagets egen regi?

Med ”pensionering i företagets egen regi” avses följande avdragsgilla tryggandeformer

Vad är en direktpension?

Direktpension är inget begrepp som finns i lagtexten. Med ett avtal om direktpension menas här ett pensionsavtal

  • som inte är tryggat i någon av de former som är avdragsgilla för arbetsgivare (jfr 28 kap. 3–4 §§ IL),
  • att pensionen betalas ut av arbetsgivaren eller av någon annan på uppdrag av arbetsgivaren, samt
  • att den anställda beskattas först när pensionen betalas ut.

Rättsfall: avlösen av en pensionsutfästelse med engångsbelopp

Avlösen av en pensionsutfästelse om livsvarig ålderspension med en engångsutbetalning har ansetts som en pensionsutbetalning. Utfästelsen hade tidigare tryggats genom överföringar till en pensionsstiftelse. Arbetsgivaren betalade ut ett belopp motsvarande pensionsreserven. Genom engångsutbetalningen hade arbetsgivaren avlöst sin pensionsutfästelse till den anställde. Utbetalningen från pensionsstiftelsen till arbetsgivaren motsvarande pensionsreserven (engångsutbetalningen) var därför en gottgörelse för pensionspost enligt 14 § TrL (RÅ 1994 not. 389).

I ett annat fall hade utbetalningen av en livsvarig direktpension pågått under flera år men nu var arbetsgivaren och den anställde överens om att omvandla det livsvariga pensionsavtalet till ett tidsbegränsat avtal. Resterande pensionsskuld som skulle betalas ut som ett engångsbelopp (avlösen av den livsvariga utfästelsen om direktpension med ett engångsbelopp) var en avdragsgill pensionskostnad för arbetsgivaren. Utfästelsen var inte tidigare tryggad med avdragsrätt (RÅ 2010 not. 23).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1994 not. 389 [1]
  • RÅ 2010 not. 23 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]