OBS: Detta är utgåva 2020.6. Sidan är avslutad 2020.

En EES-medborgare som tillfälligt tillhandahåller tjänster i Sverige mot ersättning, till exempel en konsult, har uppehållsrätt. En tillhandahållare av tjänster har uppehållsrätt så länge hen befinner sig i Sverige och utför sina tjänster.

Fri rörlighet för tjänster

Fri rörlighet för tjänster är en av de grundläggande friheterna enligt FEUF-fördraget (Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, FEUF, Tredje delen – Avdelning IV – kapitel 3). Som tjänster i fördragets mening anses prestationer som normalt utförs mot ersättning. Den som tillhandahåller en tjänst får tillfälligt utöva sin verksamhet i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls på samma villkor som denna stat uppställer för sina egna medborgare (artikel 57 FEUF).

En tillhandahållare av tjänster kan ha uppehållsrätt

Rörlighetsdirektivet saknar uttryckliga regler i fråga om personer som tillhandahåller tjänster (prop. 2005/06:77 s. 43 och s. 185). I betänkandet Unionsmedborgares rörlighet inom EU ansåg utredningen att de personer som tillhandahåller tjänster bör anses ingå i den kategori som anges i rörlighetsdirektivets artikel 7.1 a och därför ha uppehållsrätt (SOU 2005:49 s. 111 f.). Verksamheten för en tjänstetillhandahållare är av mer tillfällig natur och sker utan att personen i fråga är etablerad som företagare eller arbetstagare i Sverige. EU-kommissionen och Rådet har uttalat att mottagare av tjänster inte kan likställas med anställda eller egenföretagare (prop. 2005/06:77 s. 42 f.). Enligt Skatteverkets bedömning kan däremot en person som tillhandahåller tjänster ofta likställas med en arbetstagare eller en egen företagare. En person som tillhandahåller tjänster bedriver i likhet med arbetstagare och egna företagare ekonomisk verksamhet i Sverige.

Verksamhet av tillfällig karaktär där tjänster tillhandahålls mot ersättning

Skatteverket bedömer att en EES-medborgare som i Sverige bedriver en verksamhet av tillfällig karaktär och tillhandahåller tjänster mot ersättning har uppehållsrätt. För att EES-medborgaren ska kunna folkbokföras krävs dock att verksamheten har en sådan varaktighet att vistelsen i landet kan antas komma att uppgå till minst ett år.

Tillhandahållare av tjänst, egen företagare eller arbetstagare?

En EES-medborgare som flyttar till en annan medlemsstat för att där utöva ekonomisk verksamhet omfattas av antingen bestämmelserna om fri rörlighet för arbetstagare, bestämmelserna om etableringsrätt eller bestämmelserna om tjänster (C-55/94 Gebhard, punkt 20).

Frågan om verksamheten är av tillfällig karaktär och personen ska omfattas av bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster ska avgöras utifrån en bedömning av

  • tjänstens varaktighet
  • hur ofta tjänsten utförs
  • tjänstens regelbundenhet och kontinuitet.

Se C-55/94, Gebhard, punkt 27.

I de fall det inte är fråga om en verksamhet som är av tillfällig karaktär, prövar Skatteverket om personen i stället uppfyller kraven för uppehållsrätt som egen företagare. Om personen uppfyller kraven för att betraktas som arbetstagare har personen uppehållsrätt på den grunden.

En tillhandahållare av tjänster har uppehållsrätt så länge hen befinner sig i Sverige och utför sina tjänster. Det kan vara fråga om en person som normalt bedriver egen verksamhet utomlands men som även utför tjänster i Sverige utan att etablera sig som egen företagare här, till exempel en konsult (prop. 2005/06:77 s. 185). I de fall det är fråga om en arbetstagare som är anställd utomlands och som utför arbete i Sverige betraktas personen ofta som arbetstagare. Läs mer under Personer som arbetar i Sverige men har sin anställning i utlandet.

EES-medborgaren ska visa att hen tillhandahåller tjänster i Sverige

En EES-medborgare som uppger sig vara tillhandahållare av tjänster ska visa upp handlingar där det tydligt framgår att hen bedriver ekonomisk verksamhet och utför tjänster i Sverige mot ersättning. Vilka slags handlingar som EES-medborgaren behöver visa upp kan variera, bland annat beroende på vilken typ av verksamhet som hen bedriver och vem eller vilka som är mottagare av tjänsten.

En tillhandahållare av tjänster ska normalt visa upp ett intyg, ett avtal eller någon liknande handling där det framgår

  • vilken slags tjänst det är
  • att tjänsten utförs i Sverige
  • under hur lång tid tjänsten kommer att erbjudas.

Handlingen ska vara skriven och undertecknad av den som tar emot tjänsten. Även andra handlingar som visar att EES-medborgaren tillhandahåller tjänster i Sverige kan bli aktuella som exempelvis lönespecifikationer, kontoutdrag eller utställda fakturor.

Exempel: avtal om konsultuppdrag i Sverige

Andreas anmäler flytt till Sverige och visar ett kontrakt från Tyskland där det framgår att hans tyska konsultföretag har ett avtal med en europeisk däcktillverkare. Uppdraget innebär att han ska utföra tekniska tjänster på en testanläggning i Sverige under två år. Genom avtalet visar Andreas att han mot ersättning kommer att utföra sina konsulttjänster i Sverige. Andreas har ingen familj men han har en bostad både i Tyskland och i Sverige. Av uppgifterna i ärendet framgår att han kommer att tillbringa mest tid i Sverige. Andreas kan därför folkbokföras eftersom han visat att han har uppehållsrätt med sådan varaktighet att det kan antas att han kommer att vistas i Sverige under minst ett år.

Referenser på sidan

Domar & beslut

Propositioner

  • Proposition 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning [1] [2] [3] [4]

Övrigt

  • Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt, FEUF, Tredje delen – Avdelning IV – kapitel 3 [1]
  • SOU 2005:49 s. 111 f [1]