OBS: Detta är utgåva 2020.8. Sidan är avslutad 2023.

Denna sida handlar om avdragsrätten för finansieringsföretag vid återtagande av vara. Undantag från skatteplikt för finansiella tjänster beskrivs under Skatteplikt och undantag.

Om ett finansieringsföretag i egenskap av långivare utnyttjar sin från säljaren övertagna rätt enligt köpeavtal att återta en vara som har sålts på avbetalning, har finansieringsföretaget rätt till avdrag för ingående skatt för värdet av varan. Detta gäller när det kan visas att köparen helt saknat rätt till avdrag för eller rätt till återbetalning av ingående skatt vid sitt inköp av varan (8 kap. 11 § ML). Denna avdragsrätt förutsätter att varan ursprungligen inte sålts med tillämpning av bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning (VMB). Om så är fallet kan dock dessa särskilda bestämmelser om VMB i 9 a kap. ML bli tillämpliga vid finansieringsföretagets försäljning av den återtagna varan. Även bestämmelsen i 3 kap. 24 § tredje stycket ML kan aktualiseras.

Vid köp av fordringar har finansieringsföretaget inte någon avdragsrätt.

I fråga om handel med s.k. leasingstockar finns skattskyldighet för säljaren och avdragsrätt för köparen i enlighet med ML:s allmänna bestämmelser.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar