OBS: Detta är utgåva 2020.8. Sidan är avslutad 2023.

Ett svenskt företag eller en svensk mervärdesskattegrupp kan i vissa fall ha rätt till återbetalning av utländsk mervärdesskatt.

Etablering i Sverige

Beskattningsbara personer som är etablerade i Sverige ska ansöka elektroniskt om de vill ha återbetalning av mervärdesskatt i ett EU-land där de inte är etablerade. Ansökan ska lämnas in till Skatteverket genom den elektroniska portal som inrättats i Sverige (19 kap. 31 § ML). Detsamma gäller för den som är etablerad i Sverige och som vill få återbetalning i ett annat EU-land för förvärv eller import som hör till sådana verksamheter, t.ex. telekommunikationstjänster m.fl., i det EU-landet som omfattas av 4 b § lag om särskilda ordningar (19 kap 31 a § ML).

En sådan elektronisk ansökan gör den sökande på Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se/e-tjänster) genom att klicka på ”Momsåterbetalning inom EU” vid fliken företag. För att kunna använda tjänsten måste juridiska personer göra en anmälan om firmatecknare eller ombud. Anmälan görs på blanketten ”Anmälan e-tjänster – Momsåterbetalning inom EU” (SKV 4852). Den som ska lämna in ansökan måste normalt ha en svensk e-legitimation. För att få en svensk e-legitimation måste firmatecknaren eller ombudet i normalfallet ha ett svenskt personnummer och vara mantalsskriven i Sverige.

Utländska ombud, som på grund av avsaknad av svenskt personnummer inte kan få en e-legitimation, kan i stället tilldelas ett särskilt elektroniskt certifikat av Skatteverket. Om ett företag vill representeras av ett utländskt ombud som saknar e-legitimation, ska anmälan därför i stället lämnas på blankett SKV 4862. Denna blankett skickas till utlandsenheten i Malmö.

Företaget kan när som helst avregistrera en företrädare på blanketten ”Anmälan e-tjänster avregistrering/återkallelse av behörigheter” (SKV 4804).

En ansökan om återbetalning måste ha kommit in till Skatteverket senast den 30 september kalenderåret efter återbetalningsperioden (19 kap. 32 § ML). Frågan om en ansökan har kommit in i rätt tid avgörs dock av myndigheten i den återbetalande medlemsstaten i enlighet med bestämmelserna i det medlemslandet. Skatteverket kommer därför att skicka vidare ansökningar som kommer in efter detta datum, till den återbetalande medlemsstaten.

Om en ansökan inte ska avvisas i enlighet med vad som framgår nedan är Skatteverket skyldigt att skicka vidare ansökan till den återbetalande medlemsstaten inom 15 kalenderdagar efter det att ansökan inkommit (artikel 48.1 i rådets förordning [EU] nr 904/2010).

Skatteverket ska besluta att inte skicka vidare en ansökan om sökanden under den aktuella återbetalningsperioden inte är skattskyldig i egenskap av säljare i Sverige eller har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt 10 kap. 9, 11, 11 c−11 e eller 12 § ML. Sökanden ska underrättas om ett sådant avvisningsbeslut på elektronisk väg (19 kap. 33 § ML).

Storbritannien och brexit

Storbritannien lämnar EU den 31 januari 2020. Från och med den 1 februari 2020 är landet inte längre ett EU-land och det påbörjas en övergångsperiod. För mer information om brexit och vad som händer under övergångsperioden läs Storbritannien och brexit.

Svensk mervärdesskattegrupp

Om en mervärdesskattegrupp enligt 6 a kap. ML ansöker om återbetalning i en annan medlemsstat, ska Skatteverket skicka vidare ansökan till den återbetalande medlemsstaten. Detta gäller under förutsättning att mervärdesskattegruppen under återbetalningsperioden är skattskyldig i egenskap av säljare eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 c-11 e eller 12 § ML.

Skatteverket ska däremot inte skicka vidare en eventuell ansökan från ett företag som ingår i en mervärdesskattegrupp och som inte självt är skattskyldigt i egenskap av säljare eller har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9, 11, 11 c-11 e eller 12 § ML (Skatteverket 2010-06-30, dnr 131 440202-10/111).

Frågan om en sökande har rätt till återbetalning av mervärdesskatt i en annan medlemsstat avgörs av den behöriga myndigheten i den medlemsstaten i enlighet med bestämmelserna där.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster [1]
  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Ställningstaganden

  • Ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt från mervärdesskattegrupper [1]