OBS: Detta är utgåva 2020.8. Sidan är avslutad 2020.

Villkor som måste vara uppfyllda för att fissionen ska vara kvalificerad

En fission kan under vissa förutsättningar genomföras utan att någon omedelbar beskattning sker. De övertagande företagen träder då in i det överlåtande företagets skattemässiga situation. En sådan fission kallas kvalificerad (37 kap. 6 § IL). För att en fission ska vara kvalificerad måste samtliga villkor som anges i 37 kap. 11–15 §§ IL vara uppfyllda. Villkoren redovisas nedan.

Om en fission inte uppfyller villkoren för att vara kvalificerad ska beskattning ske enligt allmänna regler. Det kan t.ex. innebära att bestämmelserna i 22–23 kap. IL om uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser aktualiseras.

Det överlåtande företaget ska vara skattskyldigt i Sverige

Det överlåtande företaget ska omedelbart före fissionen vara skattskyldigt i Sverige för inkomst av åtminstone en del av näringsverksamheten. Inkomsten får inte heller vara helt eller delvis undantagen från beskattning på grund av ett skatteavtal (37 kap. 11 § IL).

De övertagande företagen ska vara skattskyldiga i Sverige

De övertagande företagen ska omedelbart efter fissionen vara skattskyldiga i Sverige för inkomst av sådan näringsverksamhet som det överlåtande företaget beskattats för. Inkomsten får inte helt eller delvis vara undantagen från beskattning på grund av ett skatteavtal (37 kap. 12 § IL). De övertagande företagens nationalitet påverkar m.a.o. inte reglernas tillämplighet. Avgörande är att den överlåtna verksamheten knyts till fast driftställe i Sverige och att inkomsten inte är undantagen från beskattning på grund av ett skatteavtal.

Inget fissionsvederlag får betalas till de övertagande företagen

Om de övertagande företagen inte äger samtliga andelar i det överlåtande företaget får ett fissionsvederlag bara betalas till andra andelsägare än de övertagande företagen (37 kap. 13 § andra stycket IL).

Beskattningsåret får inte överstiga 18 månader

Beskattningsårets längd för den övertagna näringsverksamheten får genom fissionen inte komma att överstiga 18 månader (37 kap. 14 § IL).

Beskattningsåret för den övertagna näringsverksamheten utgörs av tiden från ingången av räkenskapsåret för det överlåtande företaget till utgången av räkenskapsåren för de övertagande företagen (37 kap. 19 § IL).

Exempel: beskattningsårets längd

Det överlåtande företaget har kalenderår som räkenskapsår och de övertagande företagens räkenskapsår är 1 juli–30 juni. Fissionen genomförs den 1 oktober. Beskattningsåret för den övertagna verksamheten blir tiden 1 januari–30 juni följande år. Räkenskapsåret blir då 18 månader. Om det övertagande företaget i stället hade haft ett räkenskapsår som omfattade tiden 1 september–31 augusti skulle beskattningsåret för den överlåtna verksamheten ha blivit 20 månader och därmed för långt för att omfattas av reglerna om kvalificerad fission.

Privatbostadsföretag som överlåtande företag

Om det överlåtande företaget är ett privatbostadsföretag ska det övertagande företaget vara en bostadsrättsförening som är ett privatbostadsföretag (37 kap. 15 § IL). Detta betyder att det övertagande företaget i ett sådant fall inte får vara ett aktiebolag (prop. 2002/03:12 s. 107-109).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor [1]