OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

En skattereduktion för personer med sjuk- och aktivitetsersättning infördes 1 januari 2018. Reglerna för den nya skattereduktionen liknar dem i jobbskatteavdraget.

Vem kan få skattereduktion?

Fysiska personer som varit obegränsat skattskyldiga under hela beskattningsåret, har rätt till skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning (67 kap. 9 a § IL).

Personer som varit obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion för den tid de varit obegränsat skattskyldiga, se nedan under Skattereduktionens storlek.

Även vissa av dem som är begränsat skattskyldiga har rätt till skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning, se sidan Skattereduktioner, allmänna avdrag och grundavdrag.

Underlag för skattereduktionen

Underlaget för skattereduktionen är sjuk- och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken som betalats ut under beskattningsåret. Ersättning som är skattebefriad får inte ingå i underlaget (67 kap. 9 b § IL).

Om en person får en utländsk ersättning enligt lagstiftning om social trygghet, och om ersättningen betalas ut enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller för sjuk- och aktivitetsersättning, så kan personen få räkna med denna i underlaget för skattereduktionen.

Tidigare:

Ett exempel på en sådan utländsk ersättning är norsk uføretrygd enligt Lov om folketrygd.

Nytt: 2020-03-03

Exempel på sådana utländska ersättningar är norsk uføretrygd enligt Lov om folketrygd och dansk førtidspension enligt Lov om social pension.

Förutsättningen är att ersättningen tas upp till beskattning i Sverige. Om den utländska ersättningen ska räknas med i underlaget måste detta begäras i inkomstdeklarationen.

Skattereduktionens storlek

Skattereduktionen knyts till prisbasbeloppet och personens kommunala skattesats. Grundavdraget beaktas inte.

För den del av underlaget som inte överstiger 2,53 prisbasbelopp uppgår skattereduktionen till 4,5 procent av underlaget multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt. För den del av underlaget som överstiger 2,53 prisbasbelopp uppgår skattereduktionen till 2,5 procent av underlaget multiplicerat med skattesatsen för kommunal inkomstskatt (67 kap. 9 c § IL).

Personer som varit obegränsat skattskyldig bara under en del av beskattningsåret har rätt till skattereduktion för den tid de varit obegränsat skattskyldiga. De får då skattereduktion med 1/12 av full reduktion för varje månad som de är obegränsat skattskyldiga (67 kap. 9 d § IL). Om överskottet av deras förvärvsinkomster uteslutande eller så gott som uteslutande består av svenska förvärvsinkomster medges de dock full skattereduktion.

Avräkning av reduktionen

Skattereduktionen räknas endast av mot den kommunala inkomstskatten. Det innebär att den allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften och avgifter till trossamfund inte påverkas. För en person som har en låg inkomst kan det innebära att personen inte kan utnyttja hela skattereduktionen eftersom det inte finns tillräckligt mycket kommunal inkomstskatt att räkna av mot. Även om den kommunala inkomstskatten inte räcker för att utnyttja hela skattereduktionen måste personen betala den allmänna pensionsavgiften, begravningsavgiften och eventuella avgifter till trossamfund.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Prisbasbelopp på Statistiska centralbyrån [1]