OBS: Detta är utgåva 2020.8. Sidan är avslutad 2023.

För att ett företag ska ha rätt till omställningsstöd får företaget inte göra vissa värdeöverföringar under perioden mars 2020 till juni 2021.

Vissa värdeöverföringar får inte göras (t.ex. vinstutdelning)

Ett villkor för att ett företag ska ha rätt till omställningsstöd är att företaget under perioden mars 2020–juni 2021 inte verkställer ett beslut om vissa värdeöverföringar, och att ett sådant beslut inte heller fattas av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ under denna period (4 § 5 FOM). Att verkställa ett sådant beslut innebär i detta sammanhang att den faktiska utbetalningen av utdelningen m.m. görs (Fm 2020:8 s. 8).

Om ett företag verkställer eller beslutar om en sådan värdeöverföring under den aktuella perioden brister det alltså i förutsättningarna för stödet och företaget har då inte rätt till omställningsstöd. Motsatsvis gäller att om ett beslut om en sådan värdeöverföring har fattats av företagets stämma, styrelse eller motsvarande organ före mars 2020 och beslutet inte verkställs av företaget under perioden mars 2020 – juni 2021 så är företaget inte diskvalificerat från rätten till omställningsstöd.

Att villkoret i 4 § 5 FOM är uppfyllt ska framgå av revisorsintyget.

Vilka typer av värdeöverföringar avses?

Av förordningsmotiven till FOM framgår att de transaktioner som villkoret avser är de typer av värdeöverföringar som regleras i 18–20 kap. ABL och 13–15 kap. EFL (Fm 2020:8 s. 8):

För att ha rätt till omställningsstöd krävs enligt ovan bl.a. att företaget inte verkställer ett beslut om minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna och att ett sådant beslut inte heller fattas (4 § 5 FOM). Motsatsvis innebär förordningens lydelse att en minskning av aktiekapitalet och reservfonden som görs för andra ändamål än återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, t.ex. täckning av förlust eller avsättning till fritt eget kapital, inte diskvalificerar ett företag från rätten till omställningsstöd.

Nytt: 2020-06-29

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott

Om företaget beslutar om eller verkställer en utdelning för att återbetala ett villkorat aktieägartillskott är det en sådan värdeöverföring som innebär att företaget inte har rätt till omställningsstöd. Bedömningen när det gäller rätten till omställningsstöd påverkas inte av att återbetalningen skattemässigt behandlas som en återbetalning av ett lån hos mottagaren.

Formlösa värdeöverföringar, t.ex. koncernbidrag

Det finns inga hinder mot att göra sådana formlösa värdeöverföringar som avses i 17 kap. 1 § första stycket 4 ABL, vilket innebär att företag exempelvis kan lämna koncernbidrag samtidigt som de tar emot stöd (Fm 2020:8 s. 8).

Om det är en värdeöverföring i form av en formenlig utdelning enligt 18 kap. ABL som ligger till grund för ett yrkande om koncernbidrag, är det tydligt enligt förordningens lydelse och förordningsmotiven att det är fråga om en sådan typ av värdeöverföring enligt ABL som diskvalificerar från rätten till omställningsstöd. En förutsättning för att ett koncernbidrag ska kunna lämnas utan att diskvalificera företaget från rätten till omställningsstöd är alltså att en formlös värdeöverföring ligger till grund för koncernbidraget.

Moderföretag får inte heller göra vissa värdeöverföringar

Om företaget som ansöker om omställningsstöd ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL gäller att inte heller de moderföretag till företaget som ingår i koncernen får göra sådana värdeöverföringar som avses i 4 § 5 FOM (4 § tredje stycket FOM). Att koncernen ska vara av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL innebär att även utländska koncerner omfattas om företagen upprätthåller förbindelser med varandra motsvarande vad som anges i ÅRL (Fm 2020:8 s. 9).

Den avgörande tidpunkten för frågan om företaget i detta sammanhang ingår i en koncern är den tidpunkt då beslutet om värdeöverföring fattas eller verkställs (Fm 2020:8 s. 9).

Villkoret om värdeöverföringar då ansökan görs respektive efter att stöd har beviljats

Företag kan ansöka om stöd från och med den 22 juni 2020. Det innebär att hela den aktuella perioden, d.v.s. mars 2020–juni 2021, inte har passerat vid ansökan. Villkoret innebär i praktiken att företaget från mars 2020 till prövningstillfället inte får ha gjort en diskvalificerande värdeöverföring (Fm 2020:8 s. 8).

Om ett företag verkställer eller beslutar om en sådan värdeöverföring som gör att företaget inte har rätt till omställningsstöd efter ansökningstillfället, är det en sådan omständighet som omfattas av anmälningsplikten (6 § LOM). Detta kan också innebära att företaget blir skyldigt att återbetala stödet (16 § LOM).

Varför har villkoret om värdeöverföringar införts?

Bakgrunden till villkoret om att vissa värdeöverföringar inte får göras, som framgår av förarbetena, är att det är ett rimligt krav att stöd som lämnas används för att finansiera företagets verksamhet och inte för att möjliggöra utdelning eller liknande värdeöverföringar till aktieägare eller medlemmar (PM Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset, Fi2020/02322/S2, s. 37).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Aktiebolagslag (2005:551) [1] [2] [3] [4]
  • Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 [1] [2]
  • Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar [1] [2] [3]
  • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1] [2]
  • Årsredovisningslag (1995:1554) [1]

Propositioner

Övrigt

  • PM Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset, Fi2020/02322/S2 [1]