OBS: Detta är utgåva 2020.8. Sidan är avslutad 2023.

För förlustföretag finns det särskilda regler som begränsar stödet.

Vad menas med förlustföretag?

Det finns i förordningen särskilda regler som är avsedda att förhindra att vissa företag blir överkompenserade. För s.k. förlustföretag finns det dessutom ytterligare begränsningar (15 § FOM).

Enligt 15 § andra stycket 1 och 2 FOM är ett företag ett förlustföretag

För att ett företag ska vara ett förlustföretag enligt förordningen räcker det att en av de två punkterna i 15 § andra stycket är uppfyllda.

Ett företag som enligt förordningen är ett förlustföretag kan maximalt få ett omställningsstöd lika stort som den nominella nedgången av bruttoresultatet för mars–april 2020 jämfört med motsvarande period 2019. Beräkningen av det maximala stödet som ett förlustföretag kan få görs på samma sätt oavsett vilken av de två punkterna i 15 § andra stycket FOM som definierar företaget som ett förlustföretag.

Bruttoresultat

Med bruttoresultat menas nettoomsättningen enligt 5 § FOM minskad med periodens inköp av råvaror, förnödenheter och handelsvaror samt justerad för periodens förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning (15 § tredje stycket FOM). Företag som tillämpar den kostnadsslagsindelade uppställningsformen för resultaträkningen (bilaga 2 i ÅRL) kan få fram dessa poster direkt ur bokföringsprogrammet. Även företag som tillämpar den s.k. funktionsindelade uppställningsformen för resultaträkningen (bilaga 3 i ÅRL) måste beräkna bruttoresultatet enligt den kostnadsslagsindelade uppställningsformen. Definitionen av bruttoresultat har utformats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning i mindre företag (K2), BFNAR 2016:10. (Fm 2020:8 s. 17).

Förlustföretag med negativt rörelseresultat

Ett företag vars rörelseresultat är negativt före finansiella poster det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 anses utgöra ett förlustföretag (15 § andra stycket 1 FOM). Med rörelseresultat före finansiella poster menas enligt 15 § fjärde stycket FOM årets resultat före

 • skatter
 • bokslutsdispositioner
 • räntor och liknande intäkter och kostnader
 • nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
 • intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och andra företag som det finns ett ägarintresse i samt övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

Rörelseresultat före finansiella kostnader motsvarar årets resultat enligt de scheman för resultaträkningar som finns i bilaga 2 och 3 till ÅRL, före de poster som anges i punkterna 11–20 i schemat för den kostnadsslagsindelade resultaträkningen (bilaga 2) respektive punkterna 8–17 i schemat för den funktionsindelade resultaträkningen (bilaga 3).

För ett sådant företag får stödet inte överstiga den nominella nedgången i bruttoresultat för mars och april 2020 jämfört med motsvarande period året dessförinnan (15 § första stycket FOM).

Om begränsningsregeln i 15 § andra stycket 1 FOM är tillämplig ska beräkningen av stödet ske i följande steg.

 1. Vid bedömningen ska företaget för räkenskapsår som avslutades närmast före 1 januari 2020 (15 § andra stycket punkt 1) nämnda räkenskapsåret tillämpa 15 § fjärde stycket FOM för att ta fram rörelseresultatet före finansiella kostnader.
 1. Om företagets rörelseresultat före finansiella kostnader är positivt är företaget inte ett förlustföretag enligt 15 § andra stycket 1 FOM. Företaget berörs då inte av denna begränsningsregel och behöver då inte tillämpa steg 2–5. Företaget ska då gå vidare och bedöma om det är ett förlustföretag enligt 15 § andra stycket 2 FOM. Se Förlustföretag där stödet är större än den nominella nedgången i nettoomsättningen.
 2. Om företaget däremot är ett förlustföretag enligt 15 § andra stycket 1 FOM ska företaget tillämpa steg 2–5.
 1. Om företaget är ett förlustföretag enligt 15 § andra stycket 1 FOM får stödet inte överstiga den nominella nedgången i bruttoresultat för mars och april 2020 jämfört med motsvarande period 2019 (15 § första stycket FOM).
 2. Företaget ska vid tillämpningen av 15 § tredje stycket FOM beräkna sin nettoomsättning enligt 5 § FOM.
 3. Företaget ska sedan vid tillämpning av 15 § tredje stycket FOM minska och justera sin beräknade nettoomsättning med de i detta stycke uppräknade posterna för att få fram bruttoresultatet för respektive period 2020 och 2019.
 4. Företaget ska därefter slutligen räkna fram sitt maximalt möjliga stöd enligt begränsningsregeln för förlustföretag i 15 § FOM första stycke.

Alla företag som ansöker om omställningsstöd ska beräkna sitt stöd i enlighet med 9–14 §§ FOM. Vid prövningen av om begränsningsregeln i 15 § FOM är tillämplig ska även stöd för administrativa kostnader ingå (9 § andra stycke FOM). Detta eftersom dessa kostnader tillsammans med fasta kostnader är en del av det beräknade omställnings­stödet enligt 9 § FOM.

Exempel: företag med negativ rörelseresultat

Företagets nettoomsättning för mars och april 2020 är 600 000 kr. Nettoomsättningen för mars och april 2019 var 1 000 000 kr. Fasta kostnader för mars–april 2020 var 2 000 000 kr.

För det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019 redovisade företaget ett negativt rörelseresultat före finansiella poster med 500 000 kr.

Steg 1 och 2: test av om det är ett förlustföretag

För att avgöra om företaget är ett förlustföretag enligt 15 § andra stycket 1 FOM måste rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 kontrolleras. Det sker i enlighet med 15 § fjärde stycket FOM.

Eftersom företaget för det kontrollerade räkenskapsåret redovisar ett negativt rörelseresultat före finansiella poster på 500 000 kr är företaget ett förlustföretag enligt 15 § andra stycket 1 FOM och begränsningsregeln blir tillämplig.

Steg 3: begränsningsregeln blir tillämplig

Företaget ska tillämpa begränsningsregeln i 15 § första stycket FOM. Det innebär att stöd inte får lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för mars och april 2020 jämfört med motsvarande period året dessförinnan. Hur bruttoresultatet ska beräknas framgår av 15 § tredje stycket FOM och beskrivs i steg 4–5.

Steg 4 och 5: beräkning av bruttoresultat

Nettoomsättning beräknad enligt 5 § FOM för mars och april 2020 uppgick till 600 000 kr och periodens varuinköp och förändring av lager m.m. uppgick till 100 000 kr. Företaget ska då beräkna periodens bruttoresultat enligt följande:

Nettoomsättning

+ 600 000 kr

Varuinköp m.m.

- 100 000 kr

Bruttoresultat:

= 500 000 kr

Nettoomsättning beräknad enligt 5 § FOM för mars och april 2019 var 1 000 000 kr och periodens varuinköp och förändring av lager m.m. var på 200 000 kr. Företaget ska då beräkna periodens bruttoresultat enligt följande:

Nettoomsättning

+ 1000 000 kr

Varuinköp m.m.

- 200 000 kr

Bruttoresultat:

= 800 000 kr

Steg 6: maximalt stöd enligt begränsningsregeln

Den nominella minskningen av bruttoresultatet i mars och april 2020 jämfört med motsvarande period 2019 är 300 000 kr (500 000 jämfört med 800 000) vilket innebär att stödet maximalt kan bli 300 000 kr

Om företaget inte hade träffats av begränsningsregeln i 15 § FOM utan beräknats enligt huvudregeln i 9 § FOM skulle stödet ha blivit 600 000 kr ((1 000 000 - 600 000 / 1 000 000) x 0,75 x 2 000 000)).

Förlustföretag där stödet är större än den nominella nedgången i nettoomsättningen

Ett företag är ett förlustföretag även om stödet överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för mars och april 2020 jämfört med motsvarande period året dessförinnan, beräknat enligt 9–14 §§ FOM (15 § andra stycket 2 FOM).

Om begränsningsregel i 15 § andra stycket 2 FOM är tillämplig ska beräkningen av stödet ske i följande steg:

 1. Företaget ska göra en beräkning av stödet i enlighet med 9–14 §§ FOM. Alla företag som ansöker om omställningsstöd måste göra en sådan beräkning.
 2. Företaget ska sedan kontrollera om det beräknade stödet i steg 1 är större än den nominella nedgången i nettoomsättning för mars och april 2020 jämfört med motsvarande period året dessförinnan.
 1. Om företaget inte är ett förlustföretag enligt 15 § andra stycket 2 FOM berörs företaget inte av denna begränsningsregel och behöver därmed inte göra nedanstående beräkning.
 2. Om företaget däremot är ett förlustföretag enligt 15 § andra stycket 2 FOM ska företaget tillämpa steg 3–6.
 1. Om företaget är ett förlustföretag enligt punkt 2 b ska företaget tillämpa 15 § första stycket FOM. Det medför att omställningsstöd inte får lämnas med ett belopp som är högre än den nominella nedgången i bruttoresultat för mars och april 2020 jämfört med motsvarande period året dessförinnan.
 2. Företaget ska vid tillämpningen av 15 § tredje stycket FOM beräkna sin nettoomsättning i enlighet med 5 § FOM.
 3. Företaget ska sedan vid tillämpningen av 15 § tredje stycke FOM minska och justera sin beräknade nettoomsättning med de i detta stycke uppräknade posterna för att få fram bruttoresultatet för respektive period 2020 och 2019.
 4. Företaget ska därefter slutligen räkna fram sitt begränsade stöd enligt 15 § första stycket FOM.

Vid prövningen av om begränsningsregeln i 15 § FOM är tillämplig ska även stöd för administrativa kostnader ingå (9 § andra stycke FOM). Detta eftersom dessa kostnader tillsammans med fasta kostnader utgör en del av det beräknade omställnings­stödet enligt 9 § FOM.

Exempel: där stödet skulle överstiga den nominella nedgången

Företagets nettoomsättning för mars och april 2020 är 600 000 kr. Nettoomsättningen för mars och april 2019 var 1 000 000 kr. Företagets fasta kostnader för perioden mars och april 2020 var 1 500 000 kr.

Steg 1: beräkningar före prövningen av begränsningsregeln

Alla företag som ansöker om omställningsstöd måste utföra en beräkning av sitt stöd enligt 9–14 §§ FOM. Denna beräkning innefattar en tillämpning av följande moment:

 • Stödet beräknas med en särskild beräkningsformel för att kontrollera om företaget överhuvudtaget kvalificerar sig för att få ta del av stödet samt räkna fram storleken på stödet (9 § FOM). Nettoomsättningen tas fram för mars–april 2019 respektive mars–april 2020 periodiserad enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats av företaget för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 (5 § FOM).
 • Kostnaderna ska gås igenom för att avgöra vilka kostnader som utgör fasta kostnader respektive inte utgör fasta kostnader så att beräkningen enligt 9 § baseras på ett korrekt underlag (10–11 §§ FOM).
 • En periodisering ska göras av de fasta kostnader som ska anses hänförliga till perioden mars och april för 2020 med tillämpning av samma redovisningsprinciper som tillämpades för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020 (12 § FOM).
 • Om företaget har sökt stöd för administrativa kostnader upp till 10 000 kr ska det läggas till stödet (9 § andra stycket FOM).
 • Stödet ska minskas med vissa typer av försäkringsersättningar, andra statliga stöd m.m. som företaget fått eller kommer att få (13 § FOM).
 • En kontroll ska göras så att det sökta stödet inte går över takbeloppet på 150 miljoner kr. Det ska också kontrolleras om stödet ska fördelas mellan olika företag som ingår i samma koncern av sådant slag som avses i ÅRL (14 § FOM).

Av ovanstående beräkningar kan konstateras att företagets nettoomsättning för perioden mars och april 2020 i jämförelse med perioden mars och april 2019 har sjunkit med 400 000 kr (1 000 000 kr - 600 000 kr). Det motsvarar en omsättningsnedgång med 40 procent (( 1 000 000 kr - 600 000 kr / 1 000 000 kr) = 0,4).

Andelen av företagets fasta kostnader om 1 500 000 kr som det kan få stöd för utgörs enligt 9 § FOM av 75 procent av det procentuella omsättningstappet multiplicerat med företagets fasta kostnader. Företaget skulle om inte i begränsningsregeln 15 § FOM funnits ha rätt till ett stöd på 450 000 kr ((0,4 x 0,75 = 0,3) x 1 500 000 kr).

Steg 2: test av om det är ett förlustföretag

Eftersom stödet (450 000 kr) beräknat enligt 9-14 §§ överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för mars–april 2020 jämfört med motsvarande period året dessförinnan (400 000 kr), så är företaget ett förlustföretag enligt 15 § andra stycket 2 FOM. Det innebär att företaget ska tillämpa begränsningsregeln i 15 § första stycket FOM.

Steg 3: begränsningsregeln blir tillämplig

Företaget ska tillämpa begränsningsregeln i 15 § första stycket FOM. Det innebär att omställningsstöd inte får lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för mars–april 2020 jämfört med motsvarande period året dessförinnan. Hur bruttoresultatet ska beräknas framgår av 15 § tredje stycket FOM och beskrivs i steg 4–5.

Steg 4 och 5: beräkning av bruttoresultatet

Företaget ska beräkna sitt bruttoresultat på följande vis.

Nettoomsättning beräknad enligt 5 § FOM för mars–april 2020 var 600 000 kr och periodens varuinköp och förändring av lager m.m. var på 100 000 kr. Företaget ska då beräkna periodens bruttoresultat enligt följande:

Nettoomsättning

+ 600 000 kr

Varuinköp m.m.

- 100 000 kr

Bruttoresultat:

= 500 000 kr

Nettoomsättning beräknad enligt 5 § FOM för mars och april 2019 var 1 000 000 kr och periodens varuinköp och förändring av lager m.m. uppgick till 200 000 kr. Företaget ska då beräkna periodens bruttoresultat enligt följande.

Nettoomsättning

+ 1 000 000 kr

Varuinköp m.m.

- 200 000 kr

Bruttoresultat:

= 800 000 kr

Steg 6: maximalt stöd enligt begränsningsregeln

Eftersom företaget är ett förlustföretag, begränsas det stöd som företaget kan få enligt 15 § första stycke FOM på följande vis:

Företagets bruttoresultat för perioden mars och april 2020 har beräknats till 500 000 kr jämfört med motsvarande period 2019 då bruttoresultatet uppgick till 800 000 kr. Den nominella minskningen av bruttoresultatet är 300 000 kr (800 000 kr - 500 000 kr). Det innebär att det maximala stöd företaget kan få begränsas till 300 000 kr jämfört med det maximala stödet om 450 000 kr enligt 9 § FOM.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]

Övrigt

 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1]