OBS: Detta är utgåva 2020.9. Visa senaste utgåvan.

En upplagshavares säkerhet för lagring m.m. kan i vissa fall jämkas. En registrerad varumottagares säkerhet kan också jämkas i vissa fall.

Jämkning av upplagshavares säkerhet för lagring m.m.

I 14 a § LAS finns bestämmelser som ger Skatteverket möjlighet att i vissa fall jämka det belopp som upplagshavare ska ställa säkerhet med. Syftet är att undvika att upplagshavaren avkrävs en mer omfattande säkerhet än vad som kan anses nödvändigt i det enskilda fallet (prop. 1996/97:116 s. 64).

Bestämmelserna om jämkning av upplagshavares säkerhet omfattar bara den säkerhet som upplagshavare ska ställa för lagring m.m. Det saknas möjlighet till jämkning när det gäller den säkerhet som upplagshavare ska ställa i samband med flyttning av alkoholvaror.

Skatteverket får medge att säkerhet inte behöver ställas eller att säkerheten får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av 10 § tredje stycket LAS, om det finns skäl till detta med hänsyn till upplagshavarens ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter (14 a § LAS). Jämkning bör därmed kunna medges en aktör som är väl etablerad, skötsam och har god ekonomisk stabilitet i sin verksamhet (prop. 2013/14:10 s. 88).

Med andra särskilda omständigheter förstås bl.a. förhållandena vid upplagshavarens skatteupplag. Jämkning kan ske om risken för stöld eller svinn bedöms som liten. Om upplagshavaren nästan enbart säljer varor som ska användas för skattefria ändamål kan det utgöra skäl för att jämka säkerhetsbeloppet (prop. 1996/ 97:116 s. 72).

Jämkning av registrerad varumottagares säkerhet

I 14 a § LAS finns bestämmelser som ger Skatteverket möjlighet att jämka det belopp som en registrerad varumottagare ska ställa säkerhet med.

Skatteverket får medge att säkerhet inte behöver ställas eller att säkerheten får uppgå till ett lägre belopp än vad som följer av 12 § LAS, om det finns skäl till detta med hänsyn till den registrerade varumottagarens ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omständigheter (14 a § LAS).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1996/97:116 Ändringar i skatteregisterlagen, m.m. [1] [2]
  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]