OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Bilar som är införda i vägtrafikregistret, motsvarande utländska register eller som används med stöd av saluvagnslicens är skattepliktiga för trängselskatt. Vissa bilar är dock undantagna från skatteplikten.

Bilar som är skattepliktiga

Bilar som är införda i vägtrafikregistret, motsvarande utländska register eller används med stöd av saluvagnslicens är skattepliktiga för trängselskatt (4 § LTS). Det innebär att även avställda bilar och oregistrerade bilar som används med stöd av saluvagnslicens är skattepliktiga.

Bilar som är tillfälligt registrerade i vägtrafikregistret räknas också som införda i vägtrafikregistret (prop. 2003/04:145 s. 109). Det kan t.ex. gälla bilar som ska exporteras eller importeras och som därför är införda i vägtrafikregistret under en begränsad tid.

Exempel: bilar som inte är registrerade i vägtrafikregistret

Militära bilar registreras inte i vägtrafikregistret utan i det militära fordonsregistret. De används inte heller med stöd av saluvagnslicens. Därför är dessa bilar inte skattepliktiga för trängelskatt (prop. 2003/04:145 s. 109).

Bilar som inte är skattepliktiga

Vissa bilar är undantagna från skatteplikt med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret. Alla uppgifter som behövs för att konstatera om en bil är undantagen finns eller kommer att finnas, efter att de har förts in, i vägtrafikregistret (prop. 2003/04:145 s. 109).

Lagstiftaren har valt att knyta undantaget från skatteplikt till bilens registrering och inte till hur den används. Anledningen är att uppgifter som finns i vägtrafikregistret ligger till grund för beslut om trängselskatt (prop. 2003/04:145 s. 42).

Diplomatfordon

Bilar som är registrerade på ägare som är undantagna från skatteplikt i Sverige enligt IPL är undantagna från skatteplikt för trängselskatt (5 § 1 LTS). Bestämmelsen är utformad på så sätt att undantaget från skatteplikten gäller under förutsättning att bilen är registrerad på en ägare som är undantagen från skatteplikt i Sverige. Det innebär att en bil som är registrerad på en person som är diplomat i ett annat land än Sverige och alltså inte är undantagen från skatteplikt i Sverige enligt IPL är skattepliktig för trängselskatt.

Det är den registrerade bilen som är undantagen från skatteplikt för trängselskatt och inte ägaren (diplomaten) som är skattebefriad. Om en diplomat t.ex. hyr en bil ska trängselskatt därför betalas för den. Undantaget från trängselskatteplikten upphör när bilen byter ägare.

Utryckningsfordon

Bilar som är registrerade som utryckningsfordon är inte skattepliktiga för trängselskatt. Det ska framgå av vägtrafikregistret att en bil är ett utryckningsfordon (5 § 2 LTS).

Skatteplikt gäller därmed inte för ambulanser, brandbilar, polisbilar och andra s.k. blåljusfordon. Däremot är andra polisiära bilar som inte är registrerade som utryckningsfordon och kriminalvårdens transport- och bevakningsbilar trängselskattepliktiga.

Buss med totalvikt av minst 14 ton

Bussar med en totalvikt av minst 14 ton är inte skattepliktiga för trängselskatt (5 § 3 LTS).

Anledningen är att bussar som kör kollektivtrafik inte ska vara skattepliktiga. Eftersom det inte står i vägtrafikregistret vilka bussar som kör kollektivtrafik, har lagstiftaren valt en gräns på 14 ton oavsett användningsområde. Det innebär att även bussar som inte används i kollektivtrafik är undantagna från skatteplikt om de väger minst 14 ton (prop. 2003/04:145 s. 43).

EG-mobilkran

Tunga lastbilar som är registrerade som EG-mobilkranar är undantagna från skatteplikt (5 § 4 LTS).

En mobilkran kan vara registrerad som antingen ett motorredskap eller en lastbil, men i praktiken har näst intill alla fram till 2009 varit registrerade som motorredskap. Från och med 2009 omfattas mobilkranar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon. Det innebär att de som godkänns enligt direktivet tillhör fordonsslaget lastbil och är registerade som tunga lastbilar. För att bibehålla förhållandet att mobilkranar inte är skattepliktiga bör Skatteverket inte ta ut trängselskatt för mobilkranar som är registrerade som tunga lastbilar (prop. 2008/09:53 s. 32 f.).

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Med stöd av ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan en bil efter ansökan undantas från skatteplikt.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1]
  • Lag (2004:629) om trängselskatt [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

  • Proposition 2003/04:145 Trängselskatt [1] [2] [3] [4] [5]
  • Proposition 2008/09:53 Godkännande av motorfordon m.m. [1]

Referenser inom trängselskatt