OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Här finns en sammanställning över författningar, föreskrifter, EU-direktiv m.m. som är aktuella för tobaksskatteområdet.

Författningar

 • Lag (1994:1563) om tobaksskatt, prop. 1994/95:56, SkU 1994/95:6

 • Förordning (2010:177) om tobaksskatt
 • Förordning (2018:1639) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2019
 • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.

Föreskrifter

 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:10) om märkning av cigarettförpackningar enligt 4 § lagen (1994:1573) om tobaksskatt

 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2000:11) om information om avtal den 22 mars 2000 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar.

 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2000:12) om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Danmark.

 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2001:7) om den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:20) om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Finland.

 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:45) om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.

 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:13) om hantering av förenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi

 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi

 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs

 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:7) om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2018:10) om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter

Meddelanden

 • Riksskatteverkets information (RSV M 2002:21) om avtal den 30 april 2001 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar mellan Sverige och Finland.

EU-regelverk

Förordningar

 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/323 av den 24 februari 2016 om fastställande av närmare bestämmelser om samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna om varor med punktskatteuppskov enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012 (EUT L 66, 11.3.2016, s. 1–82).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2020-02-13

 • Rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 (EUT L 121, 8.5.2012, s. 1).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2013-07-01

 • Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov (EUT L 197, 29.7.2009, s. 24).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2021-01-01

 • Kommissionens förordning (EG) nr 31/96 av den 10 januari 1996 om ett intyg om befrielse från punktskatt (EGT L 8, 11.01.1996, s. 11).

 • Kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten (EGT L 369, 18.12.1992, s. 17).

Direktiv

 • Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2020-01-01

 • Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (EUT L 176, 5.7.2011, s. 24).

Beslut

 • 2011/480/EU: Kommissionens genomförandebeslut av den 28 juli 2011 om den förteckning över statistiska uppgifter om punktskattestrukturen och punktskattesatserna för tobaksvaror som medlemsstaterna ska tillhandahålla i enlighet med rådets direktiv 92/79/EEG och 92/80/EEG [delgivet med nr K(2011) 5291] (EUT L 197, 29.7.2011, s. 17).

 • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (omarbetning)

(EUT L 58, 27.2.2020, s 43-48)

Rekommendationer

 • 2000/789/EG: Kommissionens rekommendation av den 29 november 2000 om riktlinjer för godkännande av lagerhavare enligt rådets direktiv 92/12/EEG när det gäller punktskattebelagda varor [delgivet med nr K (2000) 3355] (EGT L 314 14.12.2000,  s. 29).