OBS: Detta är utgåva 2021.1. Sidan är avslutad 2023.

Ingående skatt definieras i mervärdesskattelagen

I 1 kap. 8 § andra stycket ML finns en definition på vad ingående skatt är. Den bestämmelsen hänvisar till 8 kap. 2 § ML. I 8 kap. 2 § ML kopplas den ingående skatten till olika slags förvärv. Ett första steg för rätt till avdrag är att ta reda på om det är fråga om ingående skatt enligt definitionerna.

Den ingående skatten uppgår till samma belopp som den utgående skatten hos den som är skattskyldig för omsättningen eller importen (8 kap. 6 § ML).

Omsättning av varor och tjänster

Inledningsvis beskrivs situationen när en skattskyldig säljare omsätter varor eller tjänster. Den ingående skatten hos köparen utgörs av beloppet av den skatt som en skattskyldig säljare debiterat vid försäljning av varor eller tjänster. Omsättningen måste ha medfört skattskyldighet för säljaren. Den säljare som debiterat skatten ska alltså ha gjort detta i egenskap av beskattningsbar person och dessutom ska omsättningen vara skattepliktig och ske inom landet.

Belopp som en ej skattskyldig säljare felaktigt har uppgivit avse mervärdesskatt utgör därför inte ingående skatt enligt ML:s definition.

Eventuell utgående skatt som påförts på grund av uttagsbeskattning utgör inte heller ingående skatt hos förvärvaren med undantag av i vissa särskilt reglerade fall inom byggbranschen.

Varor och tjänster från annat land m.m.

Ingående skatt utgörs vidare av beloppet av den skatt som den skattskyldige ska redovisa som utgående skatt på unionsinterna förvärv, på efterföljande omsättning vid trepartshandel och på förvärvade tjänster från utländska företagare (8 kap. 2 § andra stycket jfr med 1 kap. 2 § första stycket 2, 3, 4, 4 c, 5). Som ingående skatt ses också skatt som hänför sig till import (8 kap. 2 § fjärde stycket 2 ML jfr med 1 kap. 2 § första stycket 6 ML).

Varor i särskilda lager

Bestämmelser om undantag från skatteplikt under den tid som varor är placerade i vissa lager finns i 3 kap. 1 a § och 9 c kap. ML. När en vara upphör att vara placerad i ett sådant lager ska skatt tas ut. Beloppet av den uppkomna skatten blir ingående skatt (8 kap. 2 § andra stycket ML).

Övertagna investeringsvaror

I 8 a kap. 11–14 §§ ML finns bestämmelser om i vilka fall en förvärvare övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter beträffande jämkning (8 kap. 2 § tredje stycket ML). Den ingående skatten som överlåtaren haft för de varor som nu har överlåtits blir ingående skatt hos förvärvaren.

Uttagsbeskattade byggtjänster

Som ingående skatt hos en köpare av en fastighet, hyresrätt eller en bostadsrätt till en lägenhet räknas den skatt som en säljare har redovisat eller ska redovisa på grund av uttagsbeskattning av tjänster som tillförts fastigheten eller lägenheten om säljaren därefter inte tagit fastigheten i bruk (8 kap. 4 § punkt 4 ML).

Även den utgående skatt som en skattskyldig redovisat eller ska redovisa för skattepliktiga uttag av tjänster i sin byggnadsrörelse utgör ingående skatt om denne övergår till att använda fastigheten eller lägenheten i en annan verksamhet som medför skattskyldighet (8 kap. 4 § punkt 5 ML).

Retroaktivt avdrag

Fastighetsägaren får, vid frivillig skattskyldighet för fastighetsupplåtelser, i vissa fall göra avdrag för en tidigare ägares ingående skatt. (9 kap. 8 § ML). Ett sådant belopp är också ingående skatt för fastighetsägaren. Se vidare avdragsrätt vid frivillig skattskyldighet och retroaktivt avdrag.

Omvänd skattskyldighet hos köpare

Ingående skatt utgörs även av den utgående skatt som den skattskyldige köparen ska redovisa vid vissa inköp från en annan näringsidkare. Detta gäller t.ex köp av investeringsguld, byggtjänster, utsläppsrätter för växthusgaser samt avfall och skrot (8 kap. 2 § andra stycket ML jfr 1 kap. 2 § första stycket, 4 a, 4 b, 4 d, 4 e ML).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar