OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Alla kontrolluppgifter ska innehålla vissa gemensamma uppgifter.

Det finns uppgifter som endast ska lämnas för en viss kontrolluppgift, se vidare under varje område.

Gemensamma regler för alla kontrolluppgifter

Vissa uppgifter är gemensamma för alla typer av kontrolluppgifter oavsett vilket inkomstslag uppgifterna gäller (24 kap. 4 § SFL). Här framgå att uppgiftslämnaren ska fylla i

 • identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige
 • identifikationsuppgifter för den som kontrolluppgiften avser
 • uppgift om skatteavdrag och innehållen utländsk källskatt
 • uppgift om den som kontrolluppgiften avser är företagsledare, närstående till en sådan person eller delägare i ett fåmansföretag. Detta under förutsättning att fåmansföretaget är uppgiftslämnaren.

För kontolluppgifter med anledning automatiskt informationsutbyte av uppgifter om finansiella konton d.v.s. uppgifter enligt FATCA eller CRS och DAC 2, gäller särskilda bestämmelser.

Identifikationsuppgifter

En kontrolluppgift ska innehålla identifikationsuppgifter både för den uppgiftsskyldiga och för den som kontrolluppgiften avser (5 kap. 11 § SFF).

Kontrolluppgiften ska innehålla följande identifikationsuppgifter:

 • namn
 • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
 • postadress.

Den postadress som ska anges på kontrolluppgiften är den aktuella postadressen som uppgiftslämnaren har tillgång till när kontrolluppgiften upprättas. Har uppgiftslämnaren tillgång till flera postadresser ska den senaste aktuella adressen anges på kontrolluppgiften.

Kvalificerad pensionsförsäkring

En kontrolluppgift som avser en flytt, en beståndsöverlåtelse av en kvalificerad pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring ska innehålla följande uppgifter för den uppgiftsskyldiga, den som kontrolluppgiften lämnas för, försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren eller det mottagande tjänstepensionsinstitutet

 • namn
 • personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländskt nummer
 • postadress (5 kap. 12 § SFF).

Kontrolluppgiften som avser en flytt eller en beståndsöverlåtelse ska även innehålla identifikationsuppgifter i form av försäkrings- eller avtalsnummer eller motsvarande för pensionsförsäkringen, eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring, hos

 • den överlåtande eller överförande försäkringsgivaren eller det överlåtande eller överförande utländska tjänstepensionsinstitutet
 • den mottagande försäkringsgivaren eller det mottagande utländska tjänstepensionsinstitutet.

En kontrolluppgift som avser underlag för avkastningsskatt eller en avskattning av en kvalificerad pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring ska innehålla följande uppgifter för den uppgiftsskyldiga och den som kontrolluppgiften lämnas för

 • namn
 • personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländskt nummer och
 • postadress (5 kap. 12 a och 12 b § SFF).

Kontrolluppgiften som avser underlag för avkastningsskatt eller en avskattning ska även innehålla identifikationsuppgifter för pensionsförsäkringen, eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring i form av försäkrings- eller avtalsnummer eller motsvarande.

Undantag för vissa identifikationsuppgifter

Skatteverket har möjlighet att med en föreskrift, eller i enskilda fall med ett beslut, att undanta vissa av dessa identifikationsuppgifter. Detta under förutsättning att verket ändå kan fatta riktiga beslut om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomst samt fullgöra Sveriges åtaganden inom det internationella informationsutbytet (5 kap. 13 § SFF).

Utländskt skatteregistreringsnummer

En kontrolluppgift ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter (24 kap. 4 § SFL). Även ett skatteregistreringsnummer är en identifikationsuppgift (prop. 2010/11:165 s. 781).

Uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) ska lämnas för begränsat skattskyldiga samt för personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige och har hemvist i annan stat eller jurisdiktion än Sverige (5 kap. 11 b § SFF). TIN får den skattskyldiga av det land där hen har skatterättslig hemvist.

På kontrolluppgiften kan endast en uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer (TIN) lämnas. Det TIN som ska lämnas är det som fanns när inkomsten betalades ut.

Om det vid utbetalningstillfället fanns flera TIN ska det TIN anges som då motsvarade bosättningslandet.

Om det har gjorts flera utbetalningar under året och det under året har funnits olika TIN ska det TIN anges som fanns vid den sista utbetalningen.

Om det under beskattningsåret inte har funnits något giltigt TIN ska inget TIN anges på kontrolluppgiften.

Hemvist

Bedömningen av om en person har hemvist i en annan stat eller jurisdiktion (är ”Tax Resident”) ska göras utifrån det andra landets interna lagstiftning. En person har som regel hemvist i ett annat land om personen är skattskyldig där för inkomster som personen har även om inkomsterna kommer från en annan stat eller jurisdiktion.

På OECD:s webbportal för automatiskt informationsutbyte finns information för ett stort antal stater och jurisdiktioner om vad som gör att en person anses ha hemvist i respektive stat eller jurisdiktion. Informationen ligger under ”Automatic Exchange Portal” under fliken ”CRS Implementation and Assistance” men kan även användas i detta sammanhang.

Begränsat skattskyldiga

Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig ska kontrolluppgiften innehålla uppgift om TIN eller motsvarande samt landskoden för TIN.

Om kontrolluppgiften avser intäkt i inkomstslaget tjänst, ska den även innehålla uppgift om inkomsttagarens medborgarskap (5 kap. 11 b § andra stycket SFF).

Obegränsat skattskyldiga

Om inkomsttagaren är obegränsat skattskyldig och har hemvist i någon annan stat eller jurisdiktion än Sverige, ska kontrolluppgiften innehålla uppgift om inkomsttagarens TIN eller motsvarande samt landskoden för TIN. Detta gäller för följande kontrolluppgifter:

 • Samtliga kontrolluppgifter i inkomstslaget tjänst (15 kap. SFL).
 • Kontrolluppgifter i inkomstslaget näringsverksamhet om betalningar för att man nyttjat – eller för rätten att nyttja – upphovsrätten till ett litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, inklusive biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod. Kontrolluppgift ska även lämnas om betalningar för upplysningar om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur (16 kap. 3 § 2 SFL).
 • Kontrolluppgifter om ränteinkomster som beskattas i kapital eller näring och om annan avkastning än kapitalvinst, på fordringsrätter som ska beskattas i inkomstslaget kapital (17 kap. SFL).
 • Kontrolluppgifter om avkastning på delägarrätter (19 kap. SFL).
 • Kontrolluppgifter om avyttring eller inlösen av andelar i värdepappersfonder, specialfonder och fondföretag (20 kap. SFL).
 • Kontrolluppgifter om avyttring av delägar- och fordringsrätter (21 kap. SFL).
 • Kontrolluppgifter om överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (22 kap. 2 § SFL).
 • Kontrolluppgifter om försäljning och liknande överlåtelse av en oäkta bostadsrätt (22 kap. 3 § SFL).
 • Kontrolluppgifter om en flytt eller en överlåtelse av en pensionsförsäkring (22 kap. 9 § SFL).
 • Kontrolluppgifter om avskattning av en pensionsförsäkring (22 kap. 10 § SFL).
 • Kontrolluppgifter om ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring (22 kap. 11 § SFL).

Företagsledare m.fl.

Om det företag som är uppgiftslämnare är ett fåmansföretag eller ett fåmansägt handelsbolag ska uppgift om företagsledare med flera lämnas (24 kap. 4 § första stycket 3 SFL)

På kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om huruvida den person kontrolluppgiften avser är företagsledare, närstående till sådan person eller delägare i företaget.

Termer och uttryck i skatteförfarandelagen har samma betydelse som i exempelvis inkomstskattelagen (IL) när det gäller skatter som bestäms enligt denna lag. Av denna lag framgår att som närstående räknas (2 kap.20–22 § IL)

 • make
 • registrerad partner
 • förälder
 • mor- och farförälder
 • avkomling och avkomlings make
 • syskon
 • syskons make och avkomling
 • dödsbo som den skattskyldige eller någon av de ovan nämnda personerna är delägare i

Med make jämställs sambo om parterna tidigare har eller har haft gemensamma barn eller om de tidigare varit gifta med varandra.

Med avkomling avses barn eller barnbarn etc. liksom styvbarn och fosterbarn.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]