OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Verkställigheten av ett beslut om bevissäkring måste ha påbörjats inom en månad från beslutet och får inte förorsaka mer olägenhet än nödvändigt. Avsnittet behandlar de tidsramar som gäller och vilka hänsyn i övrigt som måste tas.

Beslut om bevissäkring gäller omedelbart om inte annat anges

Huvudregeln är att beslut enligt SFL gäller omedelbart (68 kap. 1 § SFL). Det krävs alltså inte att ett beslut fått laga kraft för att det ska gälla. Detta innebär att ett beslut om bevissäkring får verkställas omedelbart.

När det gäller beslut om bevissäkring finns det ett undantag från denna huvudregel. Undantaget innebär att beslutsfattaren i beslutet istället kan ange från vilken tidpunkt beslutet ska gälla (68 kap. 3 § 2 SFL).

Verkställighet måste påbörjas inom en månad

Ett beslut om bevissäkring upphör att gälla om verkställigheten inte påbörjas inom en månad räknat från dagen för beslutet om bevissäkring (69 kap. 2 § SFL). Bestämmelsen motiveras av att ett beslut om bevissäkring ska grundas på aktuella omständigheter för att få verkställas (prop. 1993/94:151 s. 160). I praktiken sker begäran om verkställighet så gott som alltid i omedelbar anslutning till att förvaltningsrätten eller granskningsledaren har beslutat om bevissäkring.

Inte mer olägenhet än nödvändigt

Vid alla förrättningar måste den som verkställer beslutet se till att genomförandet av verkställigheten inte vållar den som beslutet gäller större kostnader eller olägenheter än vad som är nödvändigt (69 kap. 4 § SFL).

Det är naturligtvis ofrånkomligt att en åtgärd av tvingande natur medför vissa olägenheter för den enskilda. I vilken utsträckning hänsyn kan tas till den enskildas intresse får bedömas från fall till fall.

Verkställigheten ska alltid utföras så att den inte tilldrar sig utomståendes uppmärksamhet i onödan. Det måste också från fall till fall bedömas hur omfattande eftersökningen av den bevisning som söks ska vara. Huvudregeln är att undersökningarna inte får vara mer ingående än vad som är sakligt motiverat. En metodisk genomgång av alla lådor och skåp m.m. bör bara ske när man har skäl att tro att den bevisning som får eftersökas finns i dessa förvaringsutrymmen. Om försegling blir aktuellt bör denna pågå så kort tid som möjligt och det bör undvikas att större utrymme än nödvändigt förseglas. Ett annat exempel är att större skada än nödvändigt inte får förorsakas när Kronofogdemyndigheten bereder sig tillträde till ett låst utrymme.

Proportionalitetsprincipen är av särskilt stor betydelse vid verkställighet i en bostad eftersom integritetsaspekten då måste tillmätas särskild tyngd. Risken för att integritetskänsliga handlingar, som inte omfattas av det beslut som ligger till grund för verkställigheten, påträffas är större i en bostad än i en verksamhetslokal.

Vem avses med ”den som beslutet gäller”?

Med "den som beslutet gäller" avses här den hos vilken åtgärden ska verkställas och om beslutet ska verkställas hos någon annan än den som granskas, även denna. Om handlingar ska eftersökas på annan plats än i den reviderades verksamhetslokaler i samband med en revision gäller beslutet alltså både den reviderade och den som disponerar de utrymmen där eftersökningen ska ske (prop. 2010/11:165 s. 1170). Den beslutet gäller kan överklaga beslutet om verkställighet (67 kap. 12 § andra stycket 12 SFL).

Tidpunkt på dygnet

Bevissäkring får inte utan särskilda skäl verkställas mellan kl. 19.00 och 08.00 (69 kap. 4 § SFL). Särskilda skäl att genomföra förrättningen vid en annan tidpunkt kan t.ex. vara att bevissäkringen gäller en restaurang som har kvällsöppet (prop. 2010/11:165 s. 1170).

Det kan nämnas att bestämmelsen inte överensstämmer med vad som föreskrivs när det gäller den tid under vilken Kronofogdemyndighetens förrättningar i allmänhet, t.ex. betalningssäkring eller kvarstad, får verkställas. Enligt 3 kap. 1 § UF får sådana förrättningar inte hållas före kl. 06.00 eller efter kl. 21.00 om det inte finns särskilda skäl.

Planering av verkställigheten

Det är viktigt att verkställighetsåtgärderna planeras i förväg. Detta betonades redan när de första bestämmelserna om bevissäkring infördes (prop. 1975/76:11 s. 141 f.). En bevissäkring ska föregås av en noggrann planering i samråd mellan de tjänstemän som ska delta, både på Kronofogdemyndigheten och på Skatteverket, så att var och en är klar över sin roll och sina befogenheter i de olika situationer som kan tänkas uppkomma vid verkställigheten.

Planering vid verkställighet på flera platser

I vissa fall kan domstolens beslut om bevissäkringsåtgärder vara utformat på så sätt att eftersökning först får ske i exempelvis en verksamhetslokal, och bara om det eftersökta materialet inte återfinns där får eftersökning ske i andra utrymmen (s.k. villkorat beslut). När ett sådant beslut ska verkställas är det av särskild vikt att det planeras noga då det är viktigt att verkställigheten genomförs på ett sådant sätt att överraskningsmomentet inte går förlorat.

Beroende på hur stor risken för sabotage är kan det finnas behov av att Kronofogdemyndigheten och Skatteverket har personal beredd på samtliga förrättningsplatser. Det kan vara nödvändigt att nästa förrättning påbörjas omedelbart om det material som ska eftersökas inte anträffas där förrättning först ska ske. Om det går lång tid mellan verkställighet på de olika platserna finns annars en stor risk att syftet med åtgärden går förlorat.

I dessa fall kan det alltså vara nödvändigt att flera granskningsledare, och inte bara den granskningsledare som ansökt eller beslutat om åtgärden, deltar vid verkställigheten.

Turordningen måste följas

En av förvaltningsrätten beslutad turordning innebär att eftersökande inte kan ske i strid mot den beslutade turordningen eller att ett eftersökande kan återupptas sedan turen gått till annan lokal. Det går inte heller att hoppa över ett led i turordningen.

Det är alltså viktigt att observera att verkställighet ska ske successivt på respektive plats i den ordning som domstolen beslutat. Det är inte möjligt att, om ett beslut om eftersökande och omhändertagande omfattar t.ex. tre platser i en viss ordning, avstå från verkställighet på den plats som utgör steg två och istället gå från verkställighet på den första platsen direkt till den som utgör steg tre i beslutet.

Skulle det däremot visa sig att lokalen eller bostaden där verkställighet ska ske som steg två enligt beslutet inte längre finns kvar eller inte disponeras på det sätt som ansökan anger, kan granskningsledaren gå vidare till nästa plats enligt det villkorade beslutet.

Ett eftersökande är avslutat när den som är ansvarig för verkställigheten förklarar att så är fallet. Den tjänsteman som ansvarar för verkställigheten på den första förrättningsplatsen ska, innan verkställighet kan påbörjas på nästa plats, ha konstaterat att i vart fall några av de handlingar som får eftersökas inte har kunnat påträffas på de tidigare förrättningsplatserna. Däremot behöver inte de föregående förrättningarna vara avslutade i alla avseenden.

Verkställighet måste inte ske på samtliga platser som beslutet medger. Det är fullt möjligt att avbryta verkställigheten när det bedöms lämpligt.

Ibland finns anledning att avvakta med delar av domstolens beslut

I vissa situationer kan det finnas anledning att avvakta med delar av domstolens beslut och i stället verkställa beslut på andra platser innan verkställigheten återgår till den ordning som angetts av domstolen. Det kan t.ex. inträffa att det i samband med en förrättning observeras att den reviderade har ytterligare, dittills okända, verksamhetslokaler eller att det framkommer att den reviderades handlingar finns i någon annans verksamhetslokal. Granskningsledaren har då möjlighet att fatta ett interimistiskt beslut om bevissäkring.

Proportionalitetshänsyn är avgörande för om det interimistiska beslutet ska verkställas före eller efter att förvaltningsrättens beslut verkställts i sin helhet. Avser nästa steg i förvaltningsrättens beslut verkställighet i en bostad, ska i normalfallet verkställighet av det interimistiska beslutet i den tidigare okända verksamhetslokalen ske före verkställighet i bostaden.

Exempel: ytterligare lokal tillkommer under verkställigheten

Förvaltningsrätten har beslutat om att eftersökande och omhändertagande av handlingar får ske i företaget A:s verksamhetslokaler och därefter i A:s företrädares bostad. Under verkställigheten i verksamhetslokalerna framkommer att företaget disponerar ytterligare en lokal på en annan adress. Sistnämnda lokal var okänd då granskningsledaren ansökte om bevissäkring hos förvaltningsrätten. Granskningsledaren kan i det här fallet fatta ett interimistiskt beslut om eftersökande och omhändertagande av handlingar i den nytillkomna lokalen och verkställa det innan verkställigheten av förvaltningsrättens beslut fortsätter i företrädarens bostad.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1975/76:11 med förslag till bevissäkringslag för skatte- och avgiftsprocessen, m.m. [1]
  • Proposition 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]