OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Räntebidrag för bostadsändamål är skattepliktigt och ska tas upp som intäkt

Räntebidrag för bostadsändamål är skattepliktigt och ska tas upp som intäkt. Om ett belopp återbetalas ska det återbetalade beloppet dras av omedelbart (29 kap. 14 § inkomstskattelagen, IL).

Om du beviljats ett statligt räntebidrag för en ombyggnation begränsas utgifterna för reparation och underhåll. Du får bara göra omedelbart avdrag för utgifter för reparation och underhåll till den del dessa utgifter tillsammans med utgifterna för ombyggnaden överstiger bidragsunderlaget, det vill säga den utgift som är godkänd eller beräknad för bidrag. Den del av utgifterna som inte kan dras av omedelbart räknas i stället in i anskaffningsvärdet (19 kap. 13 § IL).

Om bidragsunderlaget ändras genom ett senare beslut ska rätten till omedelbart avdrag bedömas på grundval av det nya beslutet. Om beslutet innebär att ytterligare belopp ska dras av omedelbart som reparationer och underhåll så ska underlaget för värdeminskningsavdrag minskas med samma belopp. Om värdeminskningsavdrag tidigare har gjorts på grundval av detta belopp så ska det omedelbara avdraget minskas med värdeminskningsavdragen.Om beslutet innebär att ett omedelbart avdrag tidigare har gjorts med ett för högt belopp så ska underlaget för värdeminskningsavdrag ökas med det överskjutande beloppet. Samma belopp ska tas upp som intäkt i inkomstslaget näringsverksamhet. De värdeminskningsavdrag som skulle ha gjorts tidigare år ska räknas av från intäkten. Rättelse ska ske det beskattningsår då det nya beslutet meddelas (19 kap. 24–25 §§ IL).

Exempel

Följande exempel återfinns i prop. 1999/2000:2 s. 206 och åskådliggör hur bestämmelsen i 19 kap. 25 § IL ska tolkas i en situation när bidragsunderlaget ändras ett senare beskattningsår.

Förutsättningar:

 • Ursprungligt bidragsunderlag: 80
 • Kostnader: 120
 • Omedelbart avdrag: (120-80=) 40
 • Underlag för värdeminskningsavdrag: 80
 • Värdeminskningsavdrag år 1 (5 %): 4
 • Skattemässigt restvärde vid utgången av år 1: (80-4=) 76

År 2 ändras bidragsunderlaget. I exempel 1 sänks det med 20. I exempel 2 höjs det med 20.

Exempel 1 (sänkt underlag)

 • För lågt omedelbart avdrag: 20
 • Avdrag i näringsverksamhet år 2: 19 (Avdraget minskas med för högt värdeminskningsavdrag år 1 jämfört med om underlaget hade bestämts till 60 redan från början)
 • Underlag för värdeminskningsavdrag: 60
 • Värdeminskningsavdrag år 2: 3

Skattemässigt restvärde vid utgången av år 2: 54 (Det nya underlaget 60 minskat med två års värdeminskningsavdrag. Detta värde kan också erhållas genom att det skattemässiga restvärdet år 1, 76, minskas med sänkningen 20, ökas med 1, motsvarande för högt värdeminskningsavdrag år 1 som återförts genom att avräknas mot det omedelbara avdraget, minskas med årets värdeminskningsavdrag)

Exempel 2 (höjt underlag)

 • För högt omedelbart avdrag: 20
 • Intäkt av näringsverksamhet år 2: 19 (Återföring av för högt omedelbart avdrag minskat med det ytterligare värdeminskningsavdrag som skulle ha gjorts år 1 om underlaget hade bestämts till 100 redan från början)
 • Underlag för värdeminskningsavdrag: 100
 • Värdeminskningsavdrag år 2: 5
 • Skattemässigt restvärde vid utgången av år 2: 90 (Det nya underlaget 100 minskat med två års värdeminskningsavdrag. Detta värde kan också erhållas genom att det skattemässiga restvärdet år 1, 76, ökas med höjningen 20, minskas med 1, motsvarande för lågt värdeminskningsavdrag år 1 som avräknats mot återföringen, minskas med årets värdeminskningsavdrag).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]