OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om vilka regler som gäller när en juridisk person som kan äga näringsbetingade andelar avyttrar en andel i ett handelsbolag.

Här kan du läsa om fysiska personers avyttring eller ett dödsbos avyttring av handelsbolagsandel.

Skattefria kapitalvinster och icke avdragsgilla kapitalförluster

Andelar i handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag infogades i systemet med skattefria utdelningar och kapitalvinster på näringsbetingade andelar 2010.

Reglerna innebär att en andel i ett svenskt handelsbolag som ägs och avyttras av ett företag som kan äga näringsbetingade andelar (25 a kap. 3 § 1–5 IL) behandlas som en näringsbetingad andel (25 a kap. 3 a § IL). Kapitalvinst på andelen i handelsbolaget är därför normalt skattefri och motsvarande kapitalförlust är inte avdragsgill (25 a 5 § IL).

En andel i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma inom EES avyttras, ska behandlas på samma sätt som en avyttring av en andel i ett svenskt handelsbolag (25 a kap. 3 a § IL).

Du kan läsa mer om vad som gäller för andelar i en i utlandet delägarbeskattad juridisk person som hör hemma utanför EES. En sådan andel omfattas inte av skattefrihet och samtidigt gäller ett särskilt avdragsförbud för förluster (25 a kap. 19 § 6 IL).

En andel i ett handelsbolag ska behandlas som en delägarrätt när reglerna om skalbolagsbeskattning tillämpas (25 a kap. 4a § IL) Kapitalvinst blir inte skattefri om andelen som avyttras hänför sig till ett skalbolag (25 a kap. 5 § IL).

Övergångsbestämmelser

I samband med att andelar i handelsbolag och andelar ägda av handelsbolag infogades i systemet med näringsbetingade andelar, infördes vissa övergångsbestämmelser.

Negativ justerad anskaffningsutgift

För att företag som hade en negativ JAU (justerad anskaffningsutgift) vid övergången inte helt skulle undgå beskattning för detta belopp, infördes övergångsbestämmelser (SFS 2009:1413, p. 4-5). Bestämmelserna innebar att företag som var delägare i handelsbolag, och som den 1 januari 2010 hade en negativ justerad anskaffningsutgift på andelen, skulle ta upp ett belopp motsvarande det negativa värdet som intäkt vid 2011 års taxering. Om delägaren begärde det, skulle intäkten tas upp med minst en tiondel per år vid 2011–2020 års taxeringar. Om andelen i handelsbolaget avyttrades eller om handelsbolaget upplöstes, skulle beloppet i sin helhet tas upp som intäkt det beskattningsår då detta inträffade.

Läs om övergångsbestämmelsen i Handledning för beskattning av inkomst vid 2014 års taxering (SKV 399), avsnitt 83.17.6. och i avsnittet Negativ justerad anskaffningsutgift i övergångsbestämmelserna i 2020 års utgåva av Rättslig vägledning.

Förlust inom en intressegemenskap

Innan reglerna trädde i kraft den 1 januari 2010 så kan en avyttring med kapitalförlust ha gjorts inom en intressegemenskap, med uppskjuten avdragsrätt enligt 25 kap. 10 § IL. Om omständigheter som skulle medföra avdragsrätt för en sådan uppskjuten rätt inträffar efter den 31 december 2009, så finns det en övergångsbestämmelse som innebär att de nya reglerna ska tillämpas på dessa tidigare avyttringar (övergångsbestämmelse SFS 2009:1413, p. 2, prop. 2009/10:36 s. 88). Detta innebär att den uppskjutna avdragsrätten går förlorad om avyttringen skulle ha omfattats av de nya reglerna, om de varit gällande vid avyttringen. Läs mer om avyttringar inom en intressegemenskap.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
  • övergångsbestämmelse SFS 2009:1413, p. 2 [1]
  • övergångsbestämmelser SFS 2009:1413, p. 4-5 [1]

Propositioner

  • Proposition 2009/10:36 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn [1]

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:2) [1]