OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Det överlåtande företaget beskattas inte på grund av den partiella fissionen om alla villkor för undantag från omedelbar beskattning är uppfyllda.

Läs om det övertagande företagets skattemässiga situation.

Ingen beskattning av det överlåtande företaget

Vid en partiell fission är grundprincipen att det överlåtande företaget inte beskattas om villkoren för undantag från omedelbar beskattning i 38 a kap. 7–9 §§ är uppfyllda. Det övertagande företaget träder i princip in i det överlåtande företagets skattemässiga situation (38 a kap. 10–20 §§ IL).

Kapitaltillgångar som ingår i avyttringen

För kapitaltillgångar gäller att det överlåtande företaget inte ska ta upp någon kapitalvinst och inte heller får göra något avdrag för någon kapitalförlust vid den partiella fissionen (38 a kap. 12 § IL). Kapitaltillgångar i näringsverksamhet definieras i 25 kap. 3 § IL.

När en näringsfastighet som är en kapitaltillgång eller en näringsbostadsrätt ingår i den partiella fissionen, ska värdeminskningsavdrag och avdrag för värdehöjande reparationer och underhåll m.m. inte återföras till beskattning hos det överlåtande företaget (38 a kap. 13 § IL).

Andra tillgångar än kapitaltillgångar

För andra tillgångar än kapitaltillgångar, t.ex. lager och inventarier, gäller att det överlåtande företaget anses ha avyttrat tillgångarna för deras skattemässiga värden (38 a kap 11 § IL). Någon vinst eller förlust uppstår därmed inte hos det överlåtande företaget i samband med den partiella fissionen.

Vad som avses med skattemässigt värde framgår av 2 kap. 31 § IL och 2 kap. 33 § IL.

När endast en del av inventarierna överlåts

Om endast en del av det överlåtande företagets totala innehav av inventarier och andra sådana tillgångar överlåts genom den partiella fissionen, får man uppskatta det skattemässiga värdet. Här avses de tillgångar som omfattas av reglerna om värdeminskningsavdrag enligt 18 kap. IL. Av 38 a kap. 11 § andra stycket IL framgår att ”en skälig del av hela det skattemässiga värdet” ska tas upp som intäkt. Enligt förarbeten kan i sådana fall interna avskrivningsplaner komma till användning. I förarbetena anges även att det skattemässiga värdet av en tillgång kan uppskattas med ledning av anskaffningsvärdet, av tillämpade avskrivningssatser för olika beskattningsår och av tiden som tillgången innehafts (prop. 2006/07:2 s. 116 och prop. 1998/99:15 s. 290).

Återföring av värdeminskningsavdrag för en fastighet som är en lagertillgång

När en fastighet som är en lagertillgång hos det överlåtande företaget ingår i en partiell fission ska de värdeminskningsavdrag som medgivits skattemässigt, men inte i bokföringen, återföras hos det överlåtande företaget (jfr 38 a kap 13 § och 26 kap. 12 § IL). På det sättet förhindrar man att en del av anskaffningsvärdet dras av dubbelt, dels som anskaffningsvärde för lagertillgången, dels som skattemässigt avdrag som inte bokförts.

Fonder får föras över

Periodiseringsfonder och ersättningsfonder hos det överlåtande företaget ska övertas av det övertagande företaget – om båda företagen begär det (38 a kap. 15 § IL).

Vid en partiell fission får högst en så stor andel av fonderna tas över som motsvaras av överlåtelsen, d.v.s. förhållandet mellan de skattemässiga värdena på överlåtna tillgångar och motsvarande värden på samtliga tillgångar hos det överlåtande företaget vid tidpunkten för den partiella fissionen (38 a kap. 15 § 2 stycket IL).

Vad som avses med skattemässigt värde framgår av 2 kap. 31–33 §§ IL.

Reserveringar för framtida utgifter får föras över

Reserveringar för framtida utgifter får föras över om de är hänförliga till det som avyttras. För att reserveringarna ska kunna tas över måste båda företagen begära det (38 a kap. 16 § IL).

Det blir det övertagande företaget som ska återföra avdragen för framtida utgifter.

Rätten till avdrag för underskott, kvarstående kapitalförluster och negativa räntenetton får inte överlåtas

Det överlåtande företaget kan inte överlåta rätten till avdrag för underskott, kvarstående kapitalförluster och negativa räntenetton till det övertagande företaget (38 a kap. 17 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning [1]
  • Proposition 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet [1]