OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Det kan i vissa fall bli aktuellt med skalbolagsbeskattning om man avyttrar ett bolag och därefter köper tillbaka inkråmet i det.

Återköp av inkråm kan medföra skalbolagsbeskattning

Det är nödvändigt att ha regler som motverkar att man kan kringgå skalbolagsregeln genom ett öppet eller dolt återköp. Typ­exemplet är när ett företag formellt säljs med inkråmet, men där säljaren och köparen har kommit överens om att tillgångarna, helt eller delvis, ska föras över till säljaren efter avyttringen av andelarna.

Syftet med regeln

Anledningen till regeln är att man vill förhindra kringgående av skalbolagsregeln genom återköp. Vad man rent konkret vill förhindra är att ett före­tag formellt säljs med inkråm – och därigenom inte är att betrakta som ett skalbolag – samtidigt som säljaren och köparen kommit överens om att tillgångarna, helt eller delvis, efter försäljningen ska föras över, direkt eller indirekt, till säljaren eller någon närstående.

Det behöver inte handla om exakt samma tillgångar som fanns i företaget vid avyttringstidpunkten, utan det som typiskt utmärker återköpsfallen är att tillgångarna flyttas över till säljaren just där­för att man inte haft för avsikt att släppa kontrollen över det sålda bolagets verksamhet.

När anses ett återköp ha skett?

Ett återköp anses ha skett när avyttringen av andelarna i det sålda före­taget inte har avsett ett skalbolag, och när den övervägande delen av andra tillgångar än de likvida tillgångarna, inom två år efter avyttringen av del­ägar­rätten, direkt eller indirekt, förvärvas av

  • det säljande företaget
  • ett företag i intressegemenskap med det säljande företaget
  • en fysisk person som, direkt eller indirekt, har ägar­inflytande i det säljande företaget, eller någon närstående till denna.

Tillgångarna ska vid avyttringen innehafts av det företag som den avyttrade delägarrätten hänför sig till, eller av ett företag i intressegemenskap (25 a kap. 18 § IL). Med intressegemenskap avses här intressegemenskap enligt 25 a kap. 2 § p. 1 IL.

Bedömningen ska grundas på tillgångarnas marknadsvärde vid tid­punkten för avyttringen av andelen. Vid denna bedömning ska man bara ta hänsyn till vär­det av tillgångarna i företag i intressegemenskap till den del som de motsvarar det avyttrade företagets ägarandel i före­taget.

Handelsbolag som är i intressegemenskap är förvärvare av egendomen

Regeln omfattar även det fallet att exempelvis ett handelsbolag som är i intressegemenskap är förvärvare av egendomen.

Köparen av andelarna för över tillgångarna till ett annat företag som säljer till­gångarna

Bestämmelsen omfattar också det fallet att köparen av andelarna för över tillgångarna till ett annat företag och det andra före­taget säljer till­gångarna (eller andelarna i detta andra företag) till säljaren eller till någon närstående till säljaren.

När sker beskattning vid ett återköp?

Om ett återköp görs ska beskattning ske det beskattningsår då andelarna avyttrades. För att göra beskattningen möjlig är den som förvärvat tillgångarna skyldig att lämna uppgifter om den egendom som köpts tillbaka från det avyttrade före­taget (31 kap. 14 § SFL och 33 kap. 6 § SFL).

Med stöd av en sådan uppgift är det är dessutom möjligt att fatta beslut om efterbeskattning (66 kap. 27 § p. 6 SFL). I de fall den skattskyldige underlåtit att lämna upp­gifter gäller de van­liga bestämmelserna om efterbeskattning och skatte­tillägg.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]