OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

En person som har avlidit får inte påföras något skattetillägg. I vissa fall ska Skatteverket undanröja ett skattetillägg som påförts en person om personen därefter avlider.

Inget beslut om skattetillägg för en avliden person

En person som har avlidit får inte påföras något skattetillägg (52 kap. 10 § SFL). Bestämmelsen gäller såväl för Skatteverket som för förvaltningsdomstolarna (jfr RÅ 2003 not. 13).

Bestämmelsen ska endast tillämpas när det är den som ska påföras en sanktionsavgift (skattetillägg, förseningsavgift, kontrollavgift och återkallelseavgift) eller den som ska göra avdrag för skatt som har avlidit. Bestämmelsen ska normalt inte tillämpas när en företrädare, t.ex. en firmatecknare i ett aktiebolag, har avlidit.

I vissa fall ska en företrädare både redovisa och betala sin huvudmans skatt och i sådana fall är det företrädaren och inte huvudmannen som ska påföras ett skattetillägg. De företrädare som avses är (5 kap. SFL och prop. 2010/11:165 s. 936):

Även i dessa situationer ska undantaget i 52 kap. 10 § SFL tillämpas varför något skattetillägg inte får tas ut om företrädaren har avlidit.

Bestämmelsen är i vissa fall även tillämplig när en person har avlidit efter att Skatteverket har påfört ett skattetillägg.

Om en person som påförts ett skattetillägg har överklagat beslutet under sin livstid, men avlider innan förvaltningsrätten har avgjort målet ska domstolen undanröja skattetillägget (KRNS mål nr 4291-15 och 4293-15). Skatteverkets uppfattning är att ett skattetillägg även ska undanröjas i följande situationer (se Skatteverkets rättsfallskommentar Skattetillägg ska undanröjas om den som överklagat beslutet avlidit innan förvaltningsrätten avgjort målet):

  • En person har under sin livstid begärt omprövning av Skatteverkets beslut men avlider innan Skatteverket har beslutat i ärendet.
  • En person har under sin livstid överklagat Skatteverkets beslut men avlider innan Skatteverket har lämnat över ärendet till förvaltningsrätten.

Vidare anser Skatteverket att verket ska tillstyrka bifall till ett överklagande av ett skattetillägg i följande situation (se Skatteverkets rättsfallskommentar Skattetillägg ska undanröjas om den som överklagat beslutet avlidit innan förvaltningsrätten avgjort målet):

  • En person har under sin livstid överklagat Skatteverkets beslut att påföra ett skattetillägg men avlider innan förvaltningsrätten har avgjort målet.

Exempel: personen har avlidit efter sin begäran om omprövning av skattetillägget men innan Skatteverket beslutat i ärendet

Om en person begärt omprövning av Skatteverkets beslut att påföra skattetillägg och avlider innan Skatteverket beslutat i ärendet ska skattetillägget undanröjas (se Skatteverkets rättsfallskommentar Skattetillägg ska undanröjas om den som överklagat beslutet avlidit innan förvaltningsrätten avgjort målet).

Exempel: personen har avlidit efter sitt överklagande av skattetillägget men innan ärendet lämnas över till förvaltningsrätten

Om en person överklagat Skatteverkets beslut att påföra skattetillägg och avlider innan Skatteverket har lämnat över ärendet till förvaltningsrätten ska skattetillägget undanröjas (se Skatteverkets rättsfallskommentar Skattetillägg ska undanröjas om den som överklagat beslutet avlidit innan förvaltningsrätten avgjort målet).

Exempel: personen har avlidit efter sitt överklagande av skattetillägget men innan förvaltningsrätten avgjort målet

Om en person överklagat Skatteverkets beslut att påföra skattetillägg och avlider efter att Skatteverket lämnat över ärendet till förvaltningsrätten men innan förvaltningsrätten avgjort målet ska Skatteverket tillstyrka överklagandet (se Skatteverkets rättsfallskommentar Skattetillägg ska undanröjas om den som överklagat beslutet avlidit innan förvaltningsrätten avgjort målet).

Exempel: personen har avlidit efter förvaltningsrättens beslut att undanröja ett skattetillägg

Om förvaltningsrätten har undanröjt Skatteverkets beslut om skattetillägg och personen, efter det att Skatteverket överklagat till kammarrätten, avlider under processen i kammarrätten, så får domstolen inte besluta att avgiften ska tas ut på nytt.

Exempel: personen har avlidit efter förvaltningsrättens beslut att delvis befria från ett skattetillägg

Om förvaltningsrätten bifaller en persons överklagande genom att delvis befria hen från skattetillägget och personen, efter det att Skatteverket överklagat till kammarrätten, avlider under processen i kammarrätten, så får domstolen inte besluta att avgiften ska tas ut med ett högre belopp.

Exempel: personen har avlidit efter förvaltningsrättens beslut att ta ut skattetillägg enligt en lägre procentsats

Om förvaltningsrätten bifaller en persons överklagande genom att ta ut skattetillägget enligt en lägre procentsats, och personen, efter det att Skatteverket överklagat till kammarrätten, avlider under processen i kammarrätten, så får domstolen inte besluta att avgiften ska tas ut med en högre procentsats.

Vilka beskattningsår ska undantaget tillämpas på?

Bestämmelsen i 52 kap. 10 § SFL tillämpas på en avliden persons inkomstbeskattning fram till och med beskattningsåret före dödsåret (jfr 4 kap. 1 § IL), d.v.s. för beskattningsår där det är den avlidna som är skattesubjektet. Att det kan vara dödsboet som lämnar uppgifter för den avlidnas beskattning innebär inte att något skattetillägg kan tas ut. En förutsättning för att tillämpa bestämmelsen är att beslutet om skattetillägg meddelas efter dödsfallet.

Exempel: personen har avlidit året efter beskattningsåret

En person har avlidit i januari år 2. Dödsboet ska lämna inkomstdeklaration i maj år 2. Eftersom det är den avlidna som ska beskattas för de inkomster hen haft år 1 (beskattningsåret före dödsåret), så kan något skattetillägg inte tas ut på en oriktig uppgift som dödsboet lämnar till ledning för beslut om slutlig skatt för år 1.

Exempel: personen har avlidit under beskattningsåret

En person har avlidit i december under år 1 (beskattningsåret). I den situationen är det dödsboet som är skattesubjekt vid tidpunkten för beslut om slutlig skatt år 2. Om dödsboet lämnar en oriktig uppgift har den inte lämnats till ledning för den avlidnas beskattning, utan för dödsboets egen beskattning. Därför ska undantaget från att ta ut skattetillägg inte tillämpas och ett skattetillägg kan därmed tas ut.

Vilka redovisningsperioder ska undantaget tillämpas på?

Bestämmelsen om undantag från att ta ut skattetillägg när en person har avlidit kan komma att tillämpas på samtliga perioder som den avlidna själv skulle ha redovisat i en skattedeklaration, under förutsättning att besluten om skattetillägg skulle komma att meddelas efter dödsfallet. Att det kan vara dödsboet som lämnar uppgifter för den avlidnas beskattning innebär således inte att något skattetillägg kan tas ut.

Exempel: fel i mervärdesskattedeklarationer i perioder före och efter dödsfallet

En person avlider den 25 augusti år 1. Personen drev under sin livstid en enskild näringsverksamhet och var registrerad för mervärdesskatt. Personen har fram till dödsfallet lämnat mervärdesskattedeklarationer i rätt tid. Dödsboet driver verksamheten vidare under resten av år 1 och lämnar mervärdesskattedeklarationer i rätt tid. Skatteverket startar i slutet av februari år 2 en utredning av verksamheten och upptäcker att oriktiga uppgifter har lämnats i redovisningsperioderna april–december år 1. Något skattetillägg kan inte tas ut för redovisningsperioden april–juni år 1, eftersom det är den avlidna som ska beskattas för denna period. Däremot kan ett skattetillägg tas ut för redovisningsperioderna juli–september och oktober–december år 1, eftersom det är dödsboet som ska beskattas för dessa perioder.

Dödsboet lämnar en oriktig uppgift i en begäran om omprövning eller i ett överklagande

Om dödsboet lämnar en oriktig uppgift i en begäran om omprövning eller i ett överklagande av ett beslut om slutlig skatt, kan något skattetillägg inte tas ut när omprövningen eller överklagandet avser beslutet om slutlig skatt för beskattningsåret före dödsåret eller tidigare. Bestämmelsen tillämpas alltså på samma sätt som i exemplet när en person har avlidit året efter beskattningsåret.

Skattetillägg kan inte heller tas ut om dödsboet lämnar en oriktig uppgift i en begäran om omprövning eller i ett överklagande av ett beslut för en redovisningsperiod som den avlidna själv ska beskattas för.

Undanröja ett skattetillägg som är felaktigt

Om ett skattetillägg har påförts någon som har avlidit ska beslutet om skattetillägg undanröjas.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2003 not. 13 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Rättsfallskommentarer

  • KRNS, mål nr 4291-15 och 4293-15, Skattetillägg ska undanröjas om den som överklagat beslutet avlidit innan förvaltningsrätten avgjort målet [1] [2] [3] [4] [5]

Referenser inom skattetillägg