OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Identifieringen av de konton som är rapporteringspliktiga görs på något olika sätt för konton som är befintliga jämfört med nya konton.

Rapporteringspliktiga konton

Rapporteringsskyldiga finansiella institut ska granska befintliga och nya konton för att identifiera vilka konton som är rapporteringspliktiga konton. Kravet på hur granskningen ska utföras varierar beroende på vilken sorts konto granskningen avser. Vissa konton är dock undantagna från rapporteringsplikt.

Befintliga konton

Med befintliga konton avses konton som öppnats senast den 30 juni 2014 (2 kap. 21 § IDKL). De ska granskas enligt reglerna i 6 kap. IDKL.

Ett befintligt konto är rapporteringspliktigt i följande fall (6 kap. 1 § IDKL):

  • kontohavaren är en enhet som är en specificerad amerikansk person
  • kontohavaren är en passiv icke-finansiell enhet över vilken en eller flera fysiska personer som är medborgare eller har hemvist i USA har bestämmande inflytande.

Om kontot innehas av flera personer räcker det att en av kontohavarna är en sådan enhet som anges ovan för att kontot ska vara rapporteringspliktigt (prop. 2014/15:41 s. 179 f.).

Den granskning som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet ska genomföra för att identifiera vilka konton som är rapporteringspliktiga ska vara genomförd senast den 30 juni 2016 (punkt 4 av övergångsbestämmelserna till IDKL).

Om institutet får ny information efter att en granskning genomförts ska en ny granskning göras om det finns skäl att anta att intygande eller annan dokumentation som institutet har är oriktig eller otillförlitlig. Om institutet begär in ett nytt intygande vid den nya granskningen ska kontot behandlas som ett rapporteringspliktigt konto om intygandet inte kommer in inom 90 dagar från begäran (6 kap. 5 § IDKL).

Fastställa om enheten är en specificerad amerikansk person

Vid granskningen ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet fastställa om kontohavaren är en enhet som är en specificerad amerikansk person. Det görs genom att granska den information om kontohavaren som det rapporteringsskyldiga finansiella institutet redan har. Om det finns skäl att anta att kontohavaren är en amerikansk person ska denne anses vara en specificerad amerikansk person om inte kontohavaren intygar att den inte är det, eller om det finns allmän information tillgänglig som visar att kontohavaren inte är det (6 kap. 2 § IDKL).

Det finns skäl anta att kontohavaren är en amerikansk person om det finns

  • uppgift om att kontohavaren bildats i USA eller enligt amerikansk lagstiftning
  • uppgift om att kontohavaren har en amerikansk adress
  • annan uppgift som talar för att kontohavaren är en amerikansk person.

Fastställa om enheten är en passiv icke-finansiell enhet

I vissa fall kan ett konto vara rapporteringspliktigt även om innehavaren inte är en amerikansk enhet. Ett konto som innehas av en passiv icke-finansiell enhet är nämligen rapporteringspliktigt om en eller flera fysiska personer som är medborgare eller har hemvist i USA har ett bestämmande inflytande över en sådan enhet.

Det första steget för att avgöra om en enhet är en passiv icke-finansiell enhet eller inte är att avgöra om den är ett finansiellt institut eller inte. Det rapporteringsskyldiga finansiella institutet ska göra det genom att granska de uppgifter som dokumenterats i kundrelationssyfte eller på grund av bestämmelser i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Om det finns uppgifter om att den icke-amerikanska enheten är ett finansiellt institut är kontot inte rapporteringspliktigt (6 kap. 3 § första stycket IDKL).

Om enheten inte är ett finansiellt institut ska det fastställas om enheten är en passiv icke-finansiell enhet. Ett intyg om att enheten är en passiv icke-finansiell enhet ska inhämtas från kontohavaren men detta behövs inte om det av den information som det rapporteringsskyldiga institutet har tillgång till kan antas att kontohavaren är en aktiv icke-finansiell enhet (6 kap. 3 § andra stycket IDKL).

Fastställa personer med bestämmande inflytande

För att fastställa vilka personer som har bestämmande inflytande över en enhet kan det rapporteringsskyldiga finansiella institutet förlita sig på den information som inhämtats på grund av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För att sedan fastställa om personen är medborgare i eller har hemvist i USA ska det finansiella institutet granska den information som inhämtats på grund av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism när det gäller konton vars saldo eller värde uppgår till 1 000 000 USD eller mindre. För andra konton ska ett intyg inhämtas från kontohavaren eller från personerna med bestämmande inflytande (6 kap. 4 § IDKL).

Befintliga konton som inte behöver granskas

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut behöver inte granska konton vars saldo eller värde uppgick till 250 000 USD eller mindre den 30 juni 2014.

Sådana konton ska inte anses vara rapporteringspliktiga konton. Det rapporteringsskyldiga finansiella institutet kan ändå välja att granska ett sådant konto och identifieras kontot som ett rapporteringspliktigt konto får institutet välja om det vill behandla kontot som rapporteringspliktigt konto eller inte.

Om saldot eller värdet på ett sådant konto uppgår till mer än 1 000 000 USD den 31 december 2015 eller ett senare år ska det granskas inom sex månader (6 kap. 6 § IDKL).

Nya konton

Ett nytt konto är ett konto som öppnats den 1 juli 2014 eller senare (2 kap. 21 § IDKL). Nya konton ska granskas enligt reglerna i 7 kap. IDKL.

Ett nytt konto är rapporteringspliktigt i följande fall (7 kap. 1 § IDKL):

Om kontot innehas av flera personer räcker det att en av kontohavarna är en sådan enhet som anges ovan för att kontot ska vara rapporteringspliktigt (prop. 2014/15:41 s. 184).

Fastställa enheten

Kan det rapporteringspliktiga finansiella institutet utifrån uppgifter som det har tillgång till, fastställa att enheten är en aktiv icke-finansiell enhet, ett svenskt finansiellt institut eller ett finansiellt institut som har hemvist i en annan partnerjurisdiktion (2 kap. 21 § IDKL) är kontot inte rapporteringspliktigt. Bedömningen kan också grundas på att kontohavarens identifieringsnummer som internationell förmedlare (Global Intermediary Identification Number, GIIN) finns med på den amerikanska federala skattemyndighetens lista över icke-amerikanska finansiella institut (7 kap. 2 § IDKL).

Fastställa personer med bestämmande inflytande

För att fastställa vilka personer som är personer med bestämmande inflytande i en enhet får det rapporteringsskyldiga finansiella institutet förlita sig på den information som inhämtats på grund av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (7 kap. 3 § första stycket IDKL).

För att fastställa om en person med bestämmande inflytande är medborgare eller har hemvist i USA, ska det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämta intyg från kontohavaren eller från personerna med bestämmande inflytande innan ett konto öppnas (7 kap. 3 § andra stycket IDKL).

Nya konton öppnade före den 1 april 2015

För nya konton som har öppnats mellan den 1 juli 2014 och den 31 mars 2015 gäller speciella regler. Det rapporteringsskyldiga finansiella institutet ska inhämta intygande och annan dokumentation från kontohavaren eller personer med bestämmande inflytande senast den 31 mars 2016. I samband med att intygandet eller dokumentationen begärs ska institutet informera kontohavaren om att kontot kan komma att avslutas om de begärda handlingarna inte lämnas in. Kommer inte handlingarna in ska det finansiella institutet avsluta kontot senast den 31 mars 2016 (punkt 7 i övergångsbestämmelserna till IDKL).

Ett konto som öppnats under denna period och som det finansiella institutet identifierar som rapporteringspliktigt konto ska anses vara rapporteringspliktigt från och med det kalenderår då kontot öppnades (punkt 7 i övergångsbestämmelserna till IDKL).

Nya konton som inte är rapporteringspliktiga

Ett nytt konto är inte ett rapporteringspliktigt konto om någon av följande omständigheter är uppfylld:

  • kontohavaren är ett deltagande finansiellt institut
  • det rapporteringsskyldiga finansiella institutet inhämtar ett intygande från kontohavaren, innan kontot öppnas, om att den är ett finansiellt institut som bedöms följa FATCA-reglerna eller en undantagen faktisk innehavare i enlighet med relevanta amerikanska författningar
  • när kontohavaren är ett deltagande finansiellt institut eller ett registrerat finansiellt institut som bedöms följa FATCA-reglerna, det rapporteringsskyldiga finansiella institutet kontrollerar kontohavarens identifieringsnummer som internationell förmedlare på amerikanska federala skattemyndighetens lista över icke-amerikanska finansiella institut (7 kap. 1 § andra stycket IDKL).

Nya konton som inte behöver granskas

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut behöver inte granska vissa kreditkortskonton eller rullande krediter om institutet har riktlinjer och förfaranden som förhindrar att enheten har ett tillgodohavande på mer än 50 000 USD på kontot (7 kap. 5 § första stycket IDKL).

De konton som inte behöver granskas ska inte anses vara rapporteringspliktiga konton. Om det rapporteringsskyldiga finansiella institutet ändå väljer att granska dessa konton och vid granskningen identifierar konton som rapporteringspliktiga konton får institutet välja om det vill behandla dessa konton som rapporteringspliktiga konton eller inte (7 kap. 5 § andra stycket IDKL).

Nya konton får granskas som befintliga konton

Om en enhet har ett eller flera befintliga konton hos ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut och sen öppnar ett nytt konto får institutet granska det nya kontot enligt bestämmelserna för befintliga konton (7 kap. 6 § IDKL). Detsamma gäller om det befintliga kontot finns hos en närstående enhet till det finansiella institutet. Om ett av kontona är ett rapporteringspliktigt konto ska samtliga sådana konton anses vara rapporteringspliktiga konton.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2014/15:41 Genomförande av avtal mellan Sverigesregering och Amerikas förenta staters regeringför att förbättra internationell efterlevnad avskatteregler och för att genomföra FATCA [1] [2]