OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Flygskatt tas ut med ett visst belopp per passagerare. Det finns tre olika skattenivåer beroende på vilken slutdestination en resa har.

Skattesatsen beror på resans slutdestination

Flygskatt tas ut med ett visst belopp per passagerare, och skattesatsen beror på resans slutdestination. Skattesatserna för 2021 framgår av 1 § förordningen (2020:944) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2021:

  • 63 kr per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som räknas upp i bilaga 1 till LSF
  • 262 kr per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som räknas upp i bilaga 2 till LSF
  • 418 kr per passagerare som reser till någon annan slutdestination.

Bestämmelser om skattesatser finns i 7 § första stycket LSF. Dessa skattesatser avser 2018 och har räknats om enligt 8 § LSF.

Slutdestinationen för en resa är den destination som framgår av resedokumentationen (7 § andra stycket LSF).

Det spelar ingen roll om det förekommer en eller flera mellanlandningar på vägen till slutdestinationen, under förutsättning att resan fortgår med direkt anslutande flygförbindelser. Med direkt anslutande förbindelser avses uppehåll om högst 24 timmar (prop. 2017/18:1 s. 612).

Den skattesats som gäller för ett land gäller även för ett område som hör till det landet men som är geografiskt skilt från landet. Det innebär till exempel att en resa till Kanarieöarna ska ses som en resa till Spanien och en resa till Madeira ska ses som en resa till Portugal enligt lagen. Det innebär också att den skattesats som gäller för Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Danmark även gäller för de utomeuropeiska länder och territorier som hör till dessa europeiska länder men som är geografiskt skilda från dem (prop. 2017/18:1 s. 612).

Exempel: resedokumentation vid en resa med hyrt flygplan till en bestämd destination

Ett flygföretag har avtalat med en kund (som inte är ett flygföretag) om att hyra ut ett av flygföretagets flygplan (inklusive besättning) till kunden. Flygföretaget utför en kommersiell flygresa för passagerare med planet enligt kundens uppdrag. Flygresan sker från en flygplats i Sverige med ett flygplan som har godkänts för fler än tio passagerare. Passagerarna har inte individuella biljetter till flygresan och checkar inte in till resan som exempelvis vid reguljärflygningar. Resans slutliga mål har bestämts i avtalet.

För att en passagerares slutdestination ska kunna bestämmas ska resans destination framgå av resedokumentationen. I detta fall har flygföretaget och kunden bestämt resans destination i avtalet. Det är Skatteverkets bedömning att den avtalade resplanen då kan utgöra resedokumentation. Den destination som framgår av resplanen är passagerarnas slutdestination.

Årlig omräkning av skattesatser

Skattesatserna ska för kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår räknas om utifrån den allmänna prisutvecklingen. Regeringen fastställer före utgången av november de omräknade skattesatser som ska tas ut för påföljande kalenderår (8 § LSF).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:944) om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2021 [1]
  • Lag (2017:1200) om skatt på flygresor [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

  • Budgetproposition för 2018. Förslag till statens budget 2018, finansplan och skattefrågor [1] [2]

Referenser inom flygskatt