OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Den som är godkänd som lagerhållare och den som i egenskap av registrerad mottagare yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor från annat EU-land är skattskyldig.

Det finns också bestämmelser om skattskyldighet vid andra situationer, se sidorna om skattskyldighet vid distansförsäljning respektive skattskyldighet för övriga aktörer.

Godkänd lagerhållare

Den som har godkänts som lagerhållare enligt 10 § LSKE är skattskyldig (8 § första stycket 1 LSKE). Om lagerhållaren förmedlar distansförsäljning från undantagna säljare kan i vissa fall konsumenten bli skattskyldig istället för lagerhållaren (8 a § LSKE).

En godkänd lagerhållare kan inte under skatteuppskov hantera varor som civilrättsligt tillhör någon annan (jfr prop. 2013/14:10 s. 123). Förarbetsuttalandet gäller godkända lagerhållare enligt LTS, men motsvarande får anses gälla även för lagerhållare enligt LSKE. I förarbetena till LSKE uttalas att ett system motsvarande det som tillämpas avseende snus och tuggtobak enligt LTS ska införas avseende skatten på kemikalier i viss elektronik (jfr prop. 2016/17:1 s. 348).

Det finns dock en situation där bestämmelserna om lagerhållare i LSKE skiljer sig från bestämmelserna om lagerhållare för andra skatter. En godkänd lagerhållare enligt LSKE kan också bli skattskyldig för varor som förs in i Sverige efter det att lagerhållaren har förmedlat en distansförsäljning från en undantagen EU-säljare (12 § 1 e LSKE). För sådana varor inträder skattskyldigheten när varan förs in till Sverige vilket innebär att dessa inte hanteras under skatteuppskov. Denna skillnad innebär inte någon förändrad bedömning av förarbetsuttalandet i prop. 2013/14:10.

Skattskyldighet då lagerhållare försätts i konkurs

Om en godkänd lagerhållare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldigheten enligt 12 § 1 LSKE inträder efter konkursbeslutet (11 § LSKE).

Registrerad mottagare

Den som i egenskap av registrerad mottagare enligt 10 a § LSKE yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land är skattskyldig (8 § första stycket 2 LSKE).

Om en registrerad mottagare yrkesmässigt tillverkar eller importerar en skattepliktig vara kan denne inte anses agera i rollen som registrerad mottagare och skatten för dessa händelser ska således redovisas separat (prop. 2017/18:294 s. 78).

Skattskyldighet då registrerad mottagare försätts i konkurs

Om en registrerad mottagare försätts i konkurs övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är då skattskyldigt för varor för vilka skattskyldigheten enligt 12 § 3 LSKE inträder efter konkursbeslutet (11 § LSKE).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

  • Proposition 2013/14:10 Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter [1]
  • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1]
  • Proposition 2017/18:294 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet [1]

Referenser inom kemikalieskatt på viss elektronik