OBS: Detta är utgåva 2021.10. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag är skyldigt att betala tillbaka det omställningsstöd som har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp.

Återbetalningsskyldighet för stöd som har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp

Ett företag är återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp (16 § LOM). Ett omställningsstöd får anses ha tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp om ett företag fått omställningsstöd utan att förutsättningarna för det varit uppfyllda. Detta får även anses gälla om förutsättningarna för stödet har ändrats efter att företaget fått stödet. En sådan situation behöver inte endast uppkomma om företaget lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd lämnats på felaktig grund. Det kan även bero på en missuppfattning t.ex. av vilka fasta kostnader som omställningsstödet ges för. Det krävs inte att företaget insett eller borde ha insett ett eventuellt fel i samband med ansökan om omställningsstöd. Skatteverket kan därför besluta om återkrav oavsett orsak till felaktigheten. Korrigering kan även ske om ett företag t.ex. i efterhand fått hyresfakturor ändrade, mottagit försäkringsersättningar eller andra statliga stöd (prop. 2019/20:181 s. 57 och 118).

Nytt: 2021-06-23

Omställningsstöd ska inte beräknas på kostnader som företaget i slutändan inte behöver stå för. Det kan därför uppstå situationer där ett företag har haft rätt till omställningsstöd vid tidpunkten för ansökan men blivit återbetalningsskyldigt på grund av ändrade förhållanden. Ett exempel på detta är när kostnader som legat till grund för beräkningen av omställningsstöd har satts ned genom ett ackord, t.ex. hyreskostnader. Företaget kommer inte längre att stå för den kostnad som omställningsstödet ursprungligen har beräknats på. Ackordsuppgörelsen kan då medföra en återbetalningsskyldighet av för mycket tillgodofört omställningsstöd.

Skatteverket anser att fordran på återkrav av omställningsstöd uppkommer i och med ackordsbeslutet. Detta gäller oavsett när stödet har beslutats eller betalats ut. Vid ett offentligt ackord kommer fordran på återkrav därför inte ingå i ackordet, eftersom den är uppkommen efter ansökan om företagsrekonstruktion (3 kap. 3 § FrekL).

Återbetalningsskyldighet för omställningsstöd bör inte förväxlas med skyldigheten att återbetala stöd som genomförts i strid med artikel 108.3 i EUF-fördraget. Konsekvensen av att reglerna om statligt stöd inte följs är att den som har tagit emot ett olagligt statligt stöd ska betala tillbaka stödet.

Skatteverket ska visa att företaget är återbetalningsskyldigt

Det är Skatteverket som ska visa att ett företag är återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp om verket väljer att besluta om återkrav.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2]