OBS: Detta är utgåva 2021.13. Visa senaste utgåvan.

Föreningsbeskattad samfällighet

Med samfällighet avses egendom, t.ex. mark eller anläggning, som tillhör eller är gemensam för flera fastigheter. Samfälligheten kan t.ex. förvaltas av en samfällighetsförening som i vissa fall är skattskyldig för föreningens intäkter enligt 6 kap. 6 § IL.

Om föreningen är skattskyldig ska uppgift lämnas om utbetald utdelning och hur stor del av utdelningen som kommer från intäkt av skogsbruk som bedrivs i samfälligheten.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den juridiska personen som förvaltar samfälligheten (22 kap. 5 § SFL). Uppgift lämnas på blankett KU73.

Kontrolluppgift ska inte lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

Delägarbeskattad samfällighet

Med samfällighet avses egendom, t.ex. mark eller anläggning, som tillhör eller är gemensam för flera fastigheter. Samfälligheten kan t.ex. förvaltas av en samfällighetsförening. Om föreningen inte är skattskyldig, ska intäkter och kostnader istället fördelas på delägarna efter deras andel i samfälligheten (6 kap. 6 § IL).

För en sådan delägarbeskattad samfällighet ska en kontrolluppgift lämnas om privatbostadsfastighets andel av samfällighetens inkomster som är avkastning av kapital. Uppgift ska endast lämnas för den del av inkomsten som överstiger 600 kr. Kontrolluppgift behöver däremot inte lämnas för samfällighetens ränteutgifter.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den juridiska personen som förvaltar samfälligheten (22 kap. 6 § SFL). Uppgift lämnas på blankett KU73.

Kontrolluppgift ska inte lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar