OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska tilldela en ideell förening ett organisationsnummer om föreningen ansöker om det eller om en statlig myndighet begär det.

Förutsättningar för att tilldela och inaktivera organisationsnummer

Skatteverket ska tilldela organisationsnummer för en ideell förening om den själv ansöker om det eller om en statlig myndighet begär det, enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. En ideell förening behöver inte registreras för att få rättskapacitet. Det saknas därför ett heltäckande register över ideella föreningar.

Ett organisationsnummer som har registrerats för en ideell förening kvarstår även efter att föreningen har upplösts. Däremot inaktiveras organisationsnumret i Skatteverkets databas.

Bedömningsgrunder och överklagande

En ideell förening ska lämna sin ansökan om organisationsnummer till det skattekontor under vilket föreningens sätesort sorterar. När föreningen ansöker om ett organisationsnummer ska föreningens företrädare bifoga bevittnade kopior av stadgar, protokoll från konstituerande möte och protokoll som visar vem eller vilka som är firmatecknare. Protokollet från konstituerande möte ska visa

  • att föreningen har bildats och antagit ett namn
  • att stadgar har antagits
  • att en styrelse har valts
  • vilka som ingår i styrelsen.

Föreningen kan överklaga Skatteverkets beslut om organisationsnummer hos förvaltningsrätten. För att överklaga till kammarrätt krävs prövningstillstånd. (6 § lag [1974:174] om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.)

Ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet

En ideell förening ska registrera sig hos Bolagsverket om den bedriver näringsverksamhet och dessutom är skyldig att upprätta årsredovisning, enligt 1 § handelsregisterlagen (1974:157). En ideell förening som bedriver näringsverksamhet utan att vara skyldig att upprätta årsredovisning kan registrera sig i handelsregistret.

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ska vid tilldelning av organisationsnummer behandlas som ideella föreningar (jfr 2 § lag [2016:1057] med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser).

Läs mer om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1] [2]
  • Lag (2016:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser [1]

Referenser inom organisationsnummer