OBS: Detta är utgåva 2021.14. Sidan är avslutad 2023.

Ett reseföretag får inte göra något avdrag för ingående skatt på förvärv av varor och tjänster som kommer resenären direkt till godo.

Vad omfattas av avdragsförbudet?

Den som omsätter resetjänster får inte göra något avdrag för ingående skatt på förvärv av varor och tjänster från andra beskattningsbara personer som kommer resenären direkt till godo (9 b kap. 3 § ML).

En utländsk beskattningsbar person som omsätter resetjänster i ett annat EU-land har inte heller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1-3 §§ ML av sådan ingående mervärdesskatt.

Annan ingående skatt på förvärv för verksamheten får man däremot göra avdrag för enligt ML:s allmänna bestämmelser. Det gäller t.ex. kontorsmaterial och lokalkostnader.

Varför är det avdragsförbud?

När beskattningsunderlaget vid vinstmarginalbeskattning beräknas ska kostnader för varor och tjänster som kommer resenären direkt till godo dras av från resans pris. Reseföretaget får på så sätt ett indirekt avdrag för ingående skatt eftersom mervärdesskatten på de inköpta tjänsterna minskar beskattningsunderlaget för skatten på vinstmarginalen. Det innebär en förenkling för reseföretagen när det är frågan om inköp av varor och tjänster i andra EU-länder. Reseföretagen skulle i annat fall behövt ansöka om återbetalning av den utländska mervärdesskatten från de andra EU-länderna.

Avdragsförbudet gäller inte för egenproducerade tjänster

Avdragsförbudet omfattar bara ingående skatt på förvärv av varor och tjänster som hör till den delen av resetjänsten som vinstmarginalbeskattas. Om det i en resetjänst ingår egenproducerade deltjänster som kommer resenärerna direkt till godo beskattas de enligt ML:s allmänna bestämmelser. Detta innebär att reseföretagen, enligt ML:s allmänna bestämmelser, har avdragsrätt för ingående skatt för kostnader som hör till de egenproducerade deltjänsterna, och att avdragsförbudet alltså inte gäller.

Inskränkning i rätt till återbetalning för utländska reseföretag

En utländsk beskattningsbar person har enligt huvudregeln rätt till återbetalning av ingående skatt som avser förvärv som den utländska företagaren gör i Sverige för sin verksamhet utomlands, enligt 10 kap. 1–3 §§ ML. Ett undantag finns för reseföretag som omsätter resetjänster (9 b kap. 3 § ML). Ingående skatt som hänför sig till förvärv av varor och tjänster som kommer resenären direkt till godo ger inte rätt till återbetalning. I allmänhet finns motsvarande inskränkning i återbetalningsrätten i övriga EU-länder för t.ex. svenska företag (jämför artikel 310 mervärdesskattedirektivet). Det innebär alltså att ett svenskt reseföretag inte heller har rätt att få återbetalning för mervärdesskatt som det betalat i ett annat EU-land vid inköp av varor och tjänster som kommer resenären direkt till godo.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar