OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Vid ett benefikt förvärv tar förvärvaren över den tidigare ägarens anskaffningsvärde. Förvärvaren anses även ha gjort skogsavdrag med samma belopp som den tidigare ägaren.

Om endast en del av överlåtarens skogsmark har förvärvats gäller särskilda regler.

Förvärvarens anskaffningsvärde och avdragsutrymme

Om förvärvet omfattar all mark eller all produktiv skogsmark i den tidigare ägarens näringsverksamhet tar förvärvaren vid beräkningen av sitt avdragsutrymme över den tidigare ägarens anskaffningsvärde och anses ha gjort skogsavdrag med samma belopp som den tidigare ägaren (21 kap. 16 § första och andra stycket IL).

Om en fastighet förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt gäller således en viss kontinuitet mellan överlåtaren och förvärvaren vid beräkningen av den nya ägarens framtida möjligheter till skogsavdrag.

Överlåtelse mellan fysiska personer eller ett förvärv genom arv

Kontinuiteten innebär att om överlåtelsen sker mellan två fysiska personer, kan inte den nya ägaren dra av mer under sin innehavstid än den gamla ägaren hade kunnat göra om han behållit fastigheten.

En dödsbodelägare som förvärvat en fastighet genom arv övertar dödsboets anskaffningsvärde och anses ha gjort skogsavdrag med samma belopp som den avlidne och dödsboet tillsammans.

Överlåtelse mellan en fysisk person och en juridisk person

Om en fysisk person ger sin skogsfastighet i gåva till en juridisk person, innebär kontinuiteten en förändring av möjligheten till framtida skogsavdrag. Den fysiska personens avdragsutrymme beräknades till 50 % av anskaffningsvärdet. Den juridiska personens avdragsutrymme beräknas däremot till 25 % av den fysiska personens anskaffningsvärde. Den juridiska personen anses dock ha gjort skogsavdrag med samma belopp som den tidigare ägaren.

Överlåtaren

Skogsavdrag får inte göras på grund av en intäkt som tas upp till beskattning efter det att all mark eller all produktiv skogsmark som ingår i näringsverksamheten har förvärvats av en ny ägare (21 kap. 4 § andra stycket IL).

Överlåtelsen av all skogsmark medför därför att överlåtaren inte längre kan göra skogsavdrag.

Exempel: benefik överlåtelse av fastighet mellan fysiska personer

Makarna A och B förvärvade var sin skogsfastighet år 1998 för 8 200 000 kr respektive 4 400 000 kr. Anskaffningsvärdet för skogen bestämdes med hjälp av proportioneringsmetoden till 3 300 000 kr respektive 1 550 000 kr. Avdragsutrymmet är därför 1 650 000 kr för A och 775 000 kr för B. Makarna gör skogsavdrag med 500 000 kr respektive 225 000 kr. A avlider och lämnar fastigheten genom testamente till sonen C. Samtidigt ger B sin fastighet i gåva till C.

C:s outnyttjade avdragsutrymme i den näringsverksamhet som utgörs av de två skogsfastigheterna blir 1 700 000 kr (1 650 000 kr - 500 000 kr + 775 000 kr - 225 000 kr).

Kompletterande information

• Gåva eller avyttring vid överlåtelse till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]