OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Internationell ekonomisk dubbelbeskattning inom EU kan lösas med stöd av EU:s skiljemannakonvention. Normalt ska dessa ärenden lösas inom två år enligt konventionen.

EU-konvention om undvikande om dubbelbeskattning i samband med internprissättning

Förutom skatteavtalen finns det inom EU en konvention (90/436/EEG) för att undvika dubbelbeskattning till följd av internprissättning. Konventionen heter “Convention on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises” men kallas ofta för “Skiljemannakonventionen”.

Skiljemannakonventionen innebär en skyldighet för staterna att undanröja den dubbelbeskattning som uppkommit.

Konventionen är svensk rätt genom särskild lag

Skiljemannakonventionen har införlivats i svensk rätt genom lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap. Lagen trädde ikraft den 1 november 2004.

Lösning förväntas normalt inom två år

De behöriga myndigheterna ska enligt konventionen lösa frågan om dubbelbeskattning inom två år från den tidpunkt då den först blev anhängiggjord av företaget hos en av de behöriga myndigheterna. Denna tvåårsperiod kan dock frångås genom ömsesidig överenskommelse mellan länderna, om företaget samtycker.

Om företaget överlämnat frågan för domstolsprövning ska tvåårsperioden räknas från den tidpunkt när dom meddelats av högsta instans.

Rådgivande kommitté om staterna inte kommer överens

Om staterna inte kommer överens om hur dubbelbeskattningen ska lösas ska en rådgivande kommitté inrättas. Inom sex månader efter det att frågan överlämnats till kommittén ska kommittén yttra sig om hur den aktuella dubbelbeskattningssituationen ska lösas. Inom ytterligare sex månader efter detta yttrande ska de behöriga myndigheterna besluta om att undanröja dubbelbeskattningen.

Behöriga myndigheterna kan avvika från kommitténs yttrande om de är överens

De behöriga myndigheterna kan avvika från det yttrande som kommittén lämnat om de är överens om en lösning som undanröjer dubbelbeskattningen i sin helhet. Kan de behöriga myndigheterna inte komma överens om en sådan lösning måste kommitténs yttrande följas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap [1]