OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Den huvudman som Skatteverket utsett ska deklarera och betala mervärdesskatt för gruppen.

Utse en grupphuvudman

Om Skatteverket beslutat att två eller flera beskattningsbara personer får bilda en mervärdesskattegrupp enligt 6 a kap. ML ska Skatteverket utse en grupphuvudman (6 a kap. 4 § ML).

Läs mer om mervärdesskattegrupper.

Vad ska grupphuvudmannen göra?

Det är grupphuvudmannen som är skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt för gruppens räkning och även i övrigt företräda gruppen i frågor som rör mervärdesskatt (5 kap. 3 § första stycket SFL).

Grupphuvudmannen ska för mervärdesskattegruppens räkning lämna mervärdesskattedeklaration och i förekommande fall en sådan periodisk sammanställning som avses i 35 kap. SFL. Grupphuvudmannen ska också betala mervärdesskatt för mervärdesskattegruppens räkning.

Registrering till mervärdesskatt

Grupphuvudmannen ska anmäla mervärdesskattegruppen för registrering i det fall gruppens verksamhet medför att gruppen ska vara registrerad till mervärdesskatt.

Skatteverket ska registrera mervärdesskattegruppen till mervärdesskatt i grupphuvudmannens namn (7 kap. 1 § andra stycket SFL). Jämför prop. 1997/98:148 s. 47.

Underlag för kontroll

Underlag för kontroll av redovisningen ska finnas tillgängligt hos grupphuvudmannen (5 kap. 3 § andra stycket SFL).

Betalningsansvar

Om grupphuvudmannen inte fullgör skyldigheten att betala mervärdesskatt för gruppens räkning blir alla gruppmedlemmar betalningsskyldiga för gruppens mervärdesskatt till den del skatten hänför sig till verksamhet som gruppen bedrivit under den tid de ingått i gruppen (59 kap. 23 § SFL). Läs mer om betalningsansvar.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar