OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Vissa små vinproducenter i andra EU-länder har fått undantag från kravet på att utfärda elektroniska administrativa dokument i EMCS när de flyttar vinprodukter under uppskovsförfarandet. Flyttningarna ska i stället åtföljas av ett följedokument för transport av vinprodukter.

Varor från små vinproducenter kan undantas från kravet på dokument i EMCS

Enligt artikel 40 i punktskattedirektivet kan medlemsstaterna undanta varor som flyttas från små vinproducenter under uppskovsförfarandet från kravet att ett elektroniskt administrativt dokument ska utfärdas i EMCS. Sådana små vinproducenter ska istället följa de krav som fastställts i kommissionens förordning (EG) nr 884/2001.

Förordning (EG) nr 844/2001 är upphävd och ersatt av förordning (EG) nr 436/2009. Även den sistnämnda förordningen är numera upphävd och ersatt av kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/273.

Det har inte införts några bestämmelser i svensk rätt som gör det möjligt för svenska vinproducenter att få undantag från kraven på elektroniska administrativa dokument i EMCS. De regler om följedokument vid flyttningar från små vinproducenter som redogörs för här avser alltså alltid flyttningar som påbörjas i något annat EU-land, där ett sådant undantag har införts.

Ett följedokument med ett MVV-nummer ska följa med transporten

Ett godkänt följedokument enligt förordning (EU) 2018/273 ersätter det elektroniska administrativa dokumentet i EMCS och ska följa med varorna under flyttningen. Dokumentet ska kunna läggas fram för de behöriga myndigheterna under hela transporten. Ett och samma följedokument får endast användas för en enda transport (jfr artikel 8 i förordning [EU] 2018/273).

Varje dokument ska innehålla en viss referenskod, ett s.k. MVV-nummer, som tilldelats enligt reglerna i den avsändande medlemsstaten (jfr artikel 10.1.a.iii i förordning (EU) 2018/273).

Om den avsändande medlemsstaten använder sig av ett elektroniskt informationssystem, ska en utskrift av det elektroniska följedokumentet eller en utskrift av ett handelsdokument följa med varorna. MVV-numret som tilldelats av systemet ska tydligt kunna utläsas av dokumentet.

Om den avsändande medlemsstaten inte använder ett elektroniskt informationssystem, ska ett administrativt dokument eller ett handelsdokument som innehåller MVV-numret följa med varorna.

Att ta emot varor som åtföljs av ett följedokument vid transport av vinprodukter

Alla flyttningar från små vinproducenter som uppfyller förutsättningarna för undantag från kraven på elektroniskt administrativt dokument i EMCS omfattas av de svenska bestämmelserna om flyttning under uppskovsförfarande när varorna befinner sig på svenskt territorium (7 f § LAS). Den som tar emot varor från en sådan vinproducent ska alltså hantera dessa på samma sätt som andra varor, som man tar emot under uppskovsförfarandet.

En upplagshavare ska ta emot varorna på det skatteupplag eller den direkta leveransplats som angetts i följedokumentet. Varor som flyttas till ett skatteupplag ska tas in i upplaget (9 b § LAS). Upplagshavaren ska notera mottagandet av vinet i upplagets lagerbokföring (9 a § LAS, RSFS 2003:45 samt prop. 2017/18:1 s. 567).

En varumottagare ska ta emot varorna på den ordinarie mottagningsplats eller den direkta leveransplats som angetts i följedokumentet (12 § fjärde stycket LAS). Varumottagaren ska ta upp varorna till beskattning i punktskattedeklarationen (19 § första stycket 2 LAS).

Skyldighet att underrätta Skatteverket

Den upplagshavare eller varumottagare som tar emot vin som sänts iväg av en sådan liten vinproducent, som omfattas av undantaget i artikel 40 i direktiv 2008/118/EG, ska underrätta Skatteverket om att man har tagit emot varorna (24 a § LAS).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller och sanktioner, ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 607/2009 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/560 [1] [2]
  • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1]

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi; [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Budgetproposition för 2018. Förslag till statens budget 2018, finansplan och skattefrågor [1]