OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

En distributionsbyggnad är en byggnad som ingår i överförings- eller distributionsnätet för gas, värme, elektricitet eller vatten, samt andra byggnader och gasturbiner som används för att upprätthålla balansen i elsystemet (2 kap. 2 § FTL).

Byggnader som ingår i det elektriska kraftöverförings- eller kraftdistributionsnätet, fjärrvärmenätet eller som ingår i överförings- eller distributionsnät för gas, klassificeras som distributionsbyggnad, t.ex. transformator, kopplingsstation och liknande. Detsamma gäller ledningar i dessa nät, liksom ledningar för allmänna V/A-anläggningar. Även byggnader för överföring eller distribution av vatten räknas som distributionsbyggnader.

Det bör understrykas att det i en byggnad som indelas som distributionsbyggnad inte får förekomma någon produktion av gas, värme, elektricitet eller vatten. Byggnaden ska endast utgöra ett led i distributionen av dessa produkter.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1]