OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

För de harmoniserade punktskatterna på alkoholvaror, vissa tobaksvaror och vissa bränslen är informationsutbytet inom EU särskilt reglerat genom bestämmelser i punktskattedirektivet och i EU-förordningar.

De särskilda informationsutbytesbestämmelserna gäller dock inte andra punktskatter. Du kan läsa mer om vad som gäller för andra punktskatter på sidorna om informationsutbyte om punktskatter som inte är EU-harmoniserade.

Vilka varor omfattas?

Det särskilt reglerade informationsutbytet inom EU gäller för de harmoniserade punktskattepliktiga varorna.

Med harmoniserade punktskattepliktiga varor menas de varor som ska beläggas med särskilda konsumtionsskatter i samtliga EU:s medlemsstater och som omfattas av punktskattedirektivet, nämligen

De olika direktivens bestämmelser har förts in i svensk rätt genom LSE, LAS och LTS samt genom förordningarna till dessa lagar FSE, FAS och FTS. Du kan läsa mer om vilka varor som omfattas av de harmoniserade bestämmelserna på sidorna om respektive punktskatt.

Var gäller det särskilt reglerade informationsutbytet?

Det särskilt reglerade informationsutbytet gäller inom EU:s punktskatteområde. Vad som utgör EU:s punktskatteområde framgår av artikel 5 i punktskattedirektivet och av förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde.

Du kan läsa mer om vilka länder och territorier som ingår i området på sidan om EU:s punktskatteområde.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2]
 • Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet [1]
 • Rådets direktiv 2011/64/EU av den 21 juni 2011 om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror [1]
 • Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker [1]

Lagar & förordningar

 • Förordning (2010:173) om alkoholskatt [1]
 • Förordning (2010:177) om tobaksskatt [1]
 • Förordning (2010:178) om skatt på energi [1]
 • Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde [1]
 • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1]
 • Lag (1994:1564) om alkoholskatt [1]
 • Lag (1994:1776) om skatt på energi [1]