OBS: Detta är utgåva 2021.14. Sidan är avslutad 2023.

Det är Skatteverket som beslutar om omställningsstöd. Ibland ska ett sådant beslut föregås av kommunikation. Om beslutet får överklagas ska Skatteverket underrätta om hur det går till.

Skatteverket beslutar om omställningsstöd

Det är Skatteverket som prövar en ansökan om omställningsstöd och beslutar att antingen bifalla ansökan eller att helt eller delvis avslå ansökan.

Nytt: 2021-08-23

Skatteverket får inte besluta att bevilja omställningsstöd efter den 31 december 2021 (1 § fjärde stycket FOM-S), men Skatteverket anser sig få verkställa beslut från domstol efter det datumet.

En ansökan kan kompletteras på företagets eget initiativ eller på Skatteverkets begäran. En ansökan som inte innehåller alla nödvändiga uppgifter för att Skatteverket ska kunna fatta ett beslut ska dock avvisas, om det sökande företaget trots ett föreläggande inte kompletterar sin ansökan. Om ett företag inte förmår visa att förutsättningarna för att få omställningsstöd är uppfyllda ska Skatteverket i stället avslå ansökan (prop. 2019/20:181 s. 47).

Beslut om omställningsstöd gäller omedelbart (26 § LOM). Beslutet är överklagbart (27 § LOM) av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (42 § FL).

Vilka kommunikationskrav finns?

Utgångspunkten är att bestämmelserna i FL gäller i ärenden om omställningsstöd. Det innebär att Skatteverket ska, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta företaget om allt material av betydelse för beslutet och ge företaget tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet (25 § FL). Skatteverket får dock avstå från sådan kommunikation om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet, eller ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart (prop. 2019/20:181 s. 58 f.).

Observera att det inte finns något generellt undantag från kravet på kommunikation för uppgifter som har lämnats av parten själv, även om sådan kommunikation i många fall får anses vara onödig. Detsamma gäller de fall där avgörandet inte går parten emot.

Om Skatteverket alltså har för avsikt att helt eller delvis avslå en ansökan om omställningsstöd och det grundar sig på uppgifter som Skatteverket har fått någon annanstans ifrån än från parten själv i samma ansökningsärende, så bör normalt kommunikation ske. När Skatteverket inför ett beslut kommunicerar med stöd av förvaltningslagen måste Skatteverket inte skriva ett förslag till beslut.

Beslut om bifall måste innehålla en upplysning om betydelsen av nya omständigheter

Ett företag som har fått omställningsstöd har en anmälningsskyldighet för felaktigheter och ändrade förhållanden och ska omgående anmäla omständigheter som skulle ha påverkat rätten till stöd eller stödets storlek om omständigheterna varit kända vid tidpunkten för prövningen av ansökan. Skatteverkets beslut om att helt eller delvis bifalla en ansökan om stöd ska innehålla en upplysning om denna skyldighet (6 § andra stycket LOM).

Beslut om avslag måste ha en överklagandehänvisning

Om företaget inte får fullt bifall på sin ansökan om omställningsstöd ska Skatteverket underrätta företaget om hur det går till att överklaga beslutet. (33 § andra stycket FL). Till beslutet ska alltså fogas en överklagandehänvisning med en överklagandetid på tre veckor (44 § FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2]